χρημα

Η ΕΑΑΝ αιτείται για τους Αποστράτους μηνιαίο μέρισμα από το πλεόνασμα του Π/Υ 2017 του Ταμείου (ΜΤΝ)ως οικονομική ενίσχυση.

Όπως αναλυτικά σημειώνει η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού:

Το Μ.Τ.Ν. με την χρηστή διοίκησή του, ειδικά τα χρόνια της κρίσης, αλλά και με τις περικοπές μέχρι 70% που υπέστησαν οι Απόστρατοι στο Μέρισμα και στο ΕΚΟΕΜΝ, κατέστη ένα υγιές Ταμείο με ετήσιο θετικό ισολογισμό, και μάλιστα έχει καλύψει και τις απώλειες λόγω του P.S.I.

2.- Με τον Ν.4494/2017  Άρθρο 35 ήρθη η μη απόδοση των λεγομένων “Κοινωνικών πόρων “ του Ν.4387/2016 Άρθρο 47 και επομένως η βιωσιμότητα του Ταμείου φαίνεται εξασφαλισμένη.

3.- Οι Απόστρατοι, πέραν των μειώσεων του Μερίσματος και του ΕΚΟΕΜΝ, ως προανεφέρθη, υπέστησαν και μείωση στις συντάξεις τους μέχρι 60%, με αποτέλεσμα να ευρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση.

4.- Από την 01-01-2018 οι Απόστρατοι θα απωλέσουν εισέτι άλλα 35 μέχρι 100 € μηνιαίως, λόγω πέρατος πληρωμής των αναδρομικών που λαμβάνουν βάσει του Ν.4307/2014  και της κατάργησης του οικογενειακού επιδόματος.

5.- Από την 01-01-2019 οι Απόστρατοι θα απωλέσουν εισέτι μέχρι 18% της καταβαλλόμενης σύνταξης σύμφωνα με τον Ν. 4472/2017.

6.- Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να εξετάσετε την δυνατότητα να δοθεί στους μερισματούχους του Μ.Τ.Ν. ένα εισέτι μηνιαίο μέρισμα από το πλεόνασμα του Π/Υ 2017 του Ταμείου ως οικονομική ενίσχυση.

Δείτε επίσης το έγγραφο:Επιστολή ΕΑΑΝ