εφκα ηλεκτρονικη αιτηση

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ δημιούργησε on line εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως που αφορά στις μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί στην κύρια και την επικουρική σύνταξη. 

 

 

 

Η on line εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό ιστότοπο του ΕΦΚΑ:  www.efka.gov.gr

Η Η ανακοίνωση του ΕΦΚΑ έχει όπως παρακάτω:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΚΑ

Ηλεκτρονική αίτηση συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ για τις μειώσεις στην κύρια και επικουρική σύνταξη

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2018

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ, ανταποκρινόμενη άμεσα στην ανάγκη διευκόλυνσης των καθημερινών συναλλαγών των συνταξιούχων με τον Φορέα, θέτει από σήμερα σε λειτουργία, on line εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως που αφορά στις μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 και υποπαρ. ΙΑ.6 του ν. 4093/2012 στην κύρια και την επικουρική σύνταξη.

Η εν λόγω αίτηση θα απευθύνεται προς τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ή τους τομείς επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, από όπου λαμβάνει ο συνταξιούχος την κύρια/επικουρική σύνταξη, και αποσκοπεί πρωτίστως στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και στην αποφυγή σώρευσης αιτήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων.

Η on line εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό ιστότοπο του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για συνταξιούχους.

Αξίζει να επισημανθεί, ότι κυρίαρχος προσανατολισμός του Φορέα παραμένει η συνεχής και διαρκής βελτίωση των υπηρεσιών και των παροχών του προς τους πολίτες και η απλούστευση των διαδικασιών.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Είσοδος στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ:  www.efka.gov.gr

ΒΗΜΑ 1:

Επιλέγουμε “Συνταξιούχοι”

ΕΦΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΒΗΜΑ 2:

Επιλέγουμε την πρώτη επιλογή (“Ηλεκτρονική Αίτηση συνταξιούχου για τις μειώσεις…”)

ΕΦΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΒΗΜΑ 3:

ΕΦΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΒΗΜΑ 4:

Συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας του TAXIS

ΕΦΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΒΗΜΑ 5:

ΕΦΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΒΗΜΑ 6:

Συμπλήρωση ΑΦΜ – ΑΜΚΑ

ΕΦΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΒΗΜΑ 7:

Στην οθόνη θα εμφανιστεί μια φόρμα με τα στοιχεία σας (όποια από αυτά δεν είναι ενημερωμένα μπορείτε να τα ανανεώσετε (πχ τηλέφωνο, e-mail κλπ).

Στο πεδίο συμπλήρωσης της φόρμας :

Λογικά θα εμφανιστεί στο πεδίο επιλογής του ΑΜ, ο Αριθμός Μητρώου Συνταξιούχου ΙΚΑ, ο οποίος και επιλέγεται.

Στην επιλογή ΕΦΚΑ, οι απόστρατοι θα επιλέξουν ως Περιφερειακή Υπηρεσία :

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (κάτω από την επιλογή “ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ )

Αφού υπόβληθεί η αίτηση θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα :

ΕΦΚΑ