ΠΟΜΕΝΣ

Πρόταση για την άρση της αδικίας που υφίστανται οι στρατιωτικοί έναντι των πολιτικών υπαλλήλων στα ΦΥΛΛΑ ΠΟΡΕΙΑΣ, κατέθεσε η ΠΟΜΕΝΣ

 

 

Παρέμβαση για την άρση της αδικίας που υφίστανται οι στρατιωτικοί έναντι των πολιτικών υπαλλήλων στα ΦΥΛΛΑ ΠΟΡΕΙΑΣ, έκανε η ΠΟΜΕΝΣ.

Αφορμή στάθηκαν οι διαρκείς αναβολές που παίρνει από το 2015 η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα ρυθμίζει τις αποζημιώσεις των στρατιωτικών.

Τον Ιούνιο έληξε μια ακόμα από αυτές τις προθεσμίες, χωρίς οι συναρμόδιοι υπουργοί να καταφέρουν να συνενοηθούν.

Η ΠΟΜΕΝΣ ζητάει την άμεση εφαρμογή του νόμου Ν.4336/15 για το στρατιωτικό προσωπικό, ενώ δίνει και συγκεκριμένα παραδείγματα, δείχνοντας πως η απώλεια που υφίστανται φθάνει το 35%.

Δείτε τι αναφέρουν στις επιστολή τους, προς την πολιτική ηγεσία και προς την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής:
ΘΕΜΑ:  Αποζημίωση Φύλλων Πορείας Στρατιωτικού προσωπικού

ΣΧΕΤ : α.  Π.Δ. 200/93 β.  Ν. 2685/99 γ.  Ν.3833/10 δ.  Ν.4336/15

  Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

  1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)  ως ο νόμιμος και θεσμικός εκπρόσωπος των εν ενεργεία Στρατιωτικών, σας γνωστοποιεί το σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια της έκδοσης του (δ) σχετικού νόμου και των αλλαγών που επήλθαν στις αποζημιώσεις των Φύλλων Πορείας των στελεχών των Ε.Δ.

 

  1.  Σύμφωνα με το (α) σχετικό στο άρθρο 8 παρ.1 που τροποποιήθηκε με το (γ) σχετικό άρθρο 9 παρ. 16, αναφέρεται ότι «Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας καθορίζεται με τον ισχύοντα εκάστοτε νόμο περί κάλυψης δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών».
  2. Με τις διατάξεις του (β) σχετικού και συγκεκριμένα στο άρθρο 9 παρ.1 το ποσό της ημερήσια αποζημίωση καθορίζεται στο ύψος των 29,35 ευρώ ανεξάρτητα από την θέση ή το βαθμό του μετακινούμενου.

 

Το ανωτέρω ποσό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Το ίδιο ισχύει και στο άρθρο 8 του (β) σχετικού που αφορά τις δαπάνες διανυκτέρευσης.
  1.  Με το (δ) σχετικό, στο άρθρο 2 παρ. Δ υποπαρ.Δ9 Κεφάλαιο Α’ καθορίζονται τα εξής :

(1). Στο άρθρο 2 αναφέρεται ότι « Στις διατάξεις του νόμου, υπάγονται οι μετακινούμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα, με εντολή φορέα του Δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. στ΄ του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)……», όπου σαφέστατα προκύπτει ότι υπάγονται και οι στρατιωτικοί των Ε.Δ.

 

(2). Στο άρθρο 10 παρ. 2 αναφέρεται ότι  «Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης αναγνωρίζεται ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία εντάσσονται οι δικαιούχοι βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος και βάσει του καταβληθέντος ποσού, και ορίζεται ως εξής:

α. Κατηγορία Ι, μέχρι 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση,

β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι 60 ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζόμενου, ανά κατηγορία στην παρούσα παράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι του οριζόμενου αυτού ποσού.

Ποσά διανυκτέρευσης υψηλότερα από αυτά της παρούσας παραγράφου, από όπου και αν προβλέπονται, παύουν να ισχύουν».
(3).  Στο άρθρο 11 παρ. 1 αναφέρεται ότι « Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινουμένου. Ποσά ημερήσιας αποζημίωσης υψηλότερα από αυτό της παρούσας παραγράφου, από όπου και αν προβλέπονται, παύουν να ισχύουν».

 

(4).  Στο άρθρο 15 αναφέρεται ότι «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Ναυτιλίας και Αιγαίου), εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών. 

Στην περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου».

  1.  Από τα αναφερόμενα προκύπτει σαφέστατα ότι έπρεπε να έχουν εφαρμοστεί από 1/1/2016 και για τους Στρατιωτικούς οι αποζημιώσεις που προβλέπονται με το Ν. 4336/2015 όπως εφαρμόστηκαν και το λοιπό προσωπικό, διότι η υφιστάμενη νομοθεσία που αναφέρθηκε στις παραγράφους 2 και 3 είναι το νέο νομοθετικό καθεστώς καθόσον αναπροσαρμόστηκαν οι αποζημιώσεις που αναφέρονται σ΄αυτές.

Πάρα ταύτα το μόνο που έχει γίνει έως σήμερα είναι να εκδοθεί με νομοθετική ρύθμιση παράταση της ισχύος του (α) σχετικού έως 30/6/2017, κατ’ παρέκκλιση των διατάξεων του (δ) σχετικού.

 

  1. Επίσης ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι η μη εφαρμογή του ύψους της ημερήσιας αποζημίωσης και του ύψους αποζημίωσης των διανυκτερεύσεων στις κινήσεις για εκτέλεση υπηρεσίας εντός επικράτειας για τους Στρατιωτικούς, δημιουργεί τεράστια δυσαρμονία και αίσθημα αδικίας.
  1.  Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι σας παραθέτουμε ένα παράδειγμα. Έστω ένας Υπολοχαγός με 25 έτη υπηρεσίας και ένας υπάλληλος με 5 έτη υπηρεσίας μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας πέντε (5) ημερών από Μονάδα του νομού Αττικής σε Μονάδα του Νομού Λαρίσης.

 

Ο Αξιωματικός θα αποζημιωθεί : 5 ημέρες εκτός έδρας Χ 29,35 + 4 ημέρες διανυκτέρευσης Χ 35,22 = 287,63 ευρώ ενώ ο υπάλληλος : 5 ημέρες εκτός έδρας Χ 40,00 + 4 ημέρες διανυκτέρευσης Χ 60,00 = 440,00 ευρώ. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα ο στρατιωτικός θα αποζημιωθεί στο 65% των χρημάτων του υπαλλήλου για την ίδια εργασία και τις ίδιες συνθήκες εργασίας.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων,

 

Η ΠΟΜΕΝΣ κατόπιν τούτου προτείνει, για την εξάλειψη αυτής της αδικίας και της δυσαρμονίας, την άμεση εφαρμογή του (δ) σχετικού νόμου, όσον αφορά το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης και του ύψους αποζημίωσης των διανυκτερεύσεων στις κινήσεις των εν ενεργεία στελεχών για εκτέλεση υπηρεσίας εντός της επικράτειας, έως ότου εκδοθεί  το νέο προεδρικό διάταγμα.   

 

Μετά τιμής

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

Ο                                                                                                 Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Επγός (ΥΔΚ)                                                                                Λγος (ΠΖ) 

Αποζημίωση Φύλλων Πορείας Στρατιωτικού προσωπικού by Panellinia Omospondia Enoseon Stratiotikon on ScribdSHARE
Νέα, Τελευταία νέα, Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας, Άμυνα, Διπλωματία, Γεωπολιτική, Τουρκία, Κύπρος, Στρατός, Ναυτικό, Αεροπορία, ΝΑΤΟ, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό, Ειδικά Μισθολόγια, Στρατιωτικοί, Ενώσεις Στρατιωτικών, Στρατιωτικός Συνδικαλισμός, ΠΟΕΣ, ΠΟΣ, ΠΟΑΣΥ, ΠΟΑΞΙΑ, Καμμένος, τουρκικά νέα, ειδήσεις, νέα σήμερα, πολεμικά, Ίμια, επίδομα παραμεθορίου, θητεία στρατού, τι σημαίνει το, εθνικά νέα,

LEAVE A REPLY