ΕΑΣ ΑΙΤΗΣΗ

Οι τρόποι με τους οποίους μπορούν οι συνταξιούχοι να διεκδικήσουν τα αναδρομικά της Εισφοράς αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) – Υπόδειγμα αίτησης.

 

 

 

Πέραν των ενεργειών που απαιτούνται μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης προς τον ΕΦΚΑ, που αφορά στις μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί με τους  ν. 4051/2012 και  ν. 4093/2012 στις συντάξεις, απαιτούνται ενέργειες για τη διεκδίκηση των αναδρομικών της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) η οποία που κρίθηκε αντι­συνταγματική από το Ελεγκτικό Συ­νέδριο με την απόφαση 244/2017.

Σημειώνεται ότι η ΕΑΣ αφορά στις συντάξεις 1.400 ευρώ μικτά και πάνω.

Ενέργειες:

Οι συνταξιούχοι μπορούν να διεκδικήσουν αναδρομικά την επιστροφή από την της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) με τους εξής τρόπους:

1. Με ηλεκτρονική αίτηση προς τον ΕΦΚΑ:

Όσοι δεν έχουν υποβάλει ακόμα ηλεκτρονική αίτηση προς τον ΕΦΚΑ για τις μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί με τους  ν. 4051/2012 και  ν. 4093/2012 στις συντάξεις, μπορούν να υποβάλουν με βάση τις οδηγίες :

ΕΦΚΑ : Ηλεκτρονική αίτηση για διακοπή μειώσεων συντάξεων – ΟΔΗΓΙΕΣ

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράψουν τα εξής:

«Ζητώ να δια­κοπεί άμεσα η κράτηση ΕΑΣ που επιβάλλεται στο μικτό ποσό κύριας ή κυρίων συντάξεων που λαμβάνω, γιατί είναι αντισυνταγματική με την απόφαση 244/2017 του Ελεγκτικού Συ­νεδρίου. Η υπηρεσία σας υποχρεώνεται να εφαρμόσει την ως άνω απόφαση αυτεπάγγελτα και βάσει των κανόνων χρηστής διοίκησης να μου επιστραφούν οι παράνομες κρατήσεις ΕΑΣ που χρεώθηκαν στη σύνταξή μου από τον Φεβρου­άριο του 2017 μέχρι την ημερομηνία αιτήσεώς μου».

Για όσους έχουν ήδη υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση, μπορούν να εισέλθουν ξανά και να συμπληρώσουν το παραπάνω κείμενο, αφού το σύστημα πλέον δίνει τη δυνατότητα διόρθωσης / συμπλήρωσης της ήδη υποβληθείσας αίτησης.

2. Εγγράφως:

Συμπλήρωση και υποβολή στον ΕΦΚΑ της παρακάτω αίτησης, η οποία έχει διαμορφωθεί από την ΕΝΥΠΕΚΚ – Αλέξης Μητρόπουλος – εργατολόγος) :

ΠΡΟΣ ΤΟΝ

ΕΦΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ

ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:

ΔΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΑΡ.ΔΤ:

ΑΜΑ ΙΚΑ:

ΑΜΚΑ:

ΑΦΜ:

ΤΗΛ:

 

 

 

 

 

Αθήνα……..… 2018

Είμαι συνταξιούχος του φορέα σας, (πρώην στρατιωτικός/αστυνομικός κλπ) από το έτος ……..

Όταν συνταξιοδοτήθηκα, η κύρια σύνταξή μου ανερχόταν σε ποσό άνω των 1400 ευρώ (μικτά).

Από ….. μέχρι σήμερα καταβάλλω την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

Όμως οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3863/2010 και του άρθρου 11 του ν.3865/2010, με τις οποίες επιβλήθηκε Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης στις συντάξεις του Δημοσίου από 3-10% (κλιμακωτά) κρίθηκαν αντισυνταγματικές με την υπ’αριθμ. 244/2017 απόφαση της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Επίσης οι ρυθμίσεις του άρθρου 44 παρ.10 του ν.3986/2011 και του άρθρου 2 παρ.13 του ν.4002/2011, με τις οποίες αυξήθηκε το ύψος της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους του Δημοσίου από 6-14% αντίστοιχα, κρίθηκαν με την ίδια απόφαση (244/2017 ΕλΣυν) αντίθετες στα άρθρα 4(παρ.1 και 5), 22(παρ.5) και 25(παρ.1 και 4) του συντάγματος καθώς και με το άρθρο 1 του Πρώτου πρόσθετου Πρωτόκολλου της ΕΣΔΑΑ.

Επειδή μετά την 9-2-2017, οπότε και δημοσιεύτηκε η υπ’αριθ. 244/2017 απ[όφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο θεσμός της Εισοφ΄ρας Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) κριθηκε αντισυνταγματικός στο σύνολό του και από την ημερομηνία εκείνη δεν πρέπει να εφαρμόζεται

 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

 Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου

α. Να μου επιστρέψετε τις εισφορές που παράνομα μου παρακρατήσατε από …… (ημερομηνία έναρξης καταβολής ΕΑΣ), άλλως από 9-2-2017 (ημερομηνία δημοσίευσης της υπ.αριθ.244/2017 απόφασης του Ελ.Συν), μέχρι και σήμερα, αφού οι διατάξεις που προέβλεπαν την Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων και τη μεταγενλέστερη αύξησή της κρίθηκαν αμετακλήτως αντισυνταγματικές.

β. Να πάψετε από τούδε και στο εξής να μου παρακρατείτε την ως άνω Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) αφού, μετά την κήρυξή της ψς ευθέως αντισυνταγματικής, δεν έχει θέση στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας.

… αιτ…..

 

Σε pdf:

 

Διαβάστε επίσης:

Εισφορά Αλληλεγγύης συνταξιούχων: απαιτούμενες ενέργειες μελών ΕΑΑΣ