Ο Π. Καμμένος υπέγραψε την απόφαση για την Υπερωριακή Εργασία και Εργασία προς Συµπλήρωση της Εβδοµαδιαίας Υποχρεωτικής Υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ κατά το έτος 2018

Η απόφαση που υπέγραψε ο Πάνος Καμμένος προβλέπει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού ποσού 320.000 € .

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει:

1. Εγκρίνουµε την υπερωριακή απογευµατινή, νυκτερινή, Κυριακών και εξαιρεσίµων ηµερών εργασία µε αµοιβή, πέρα από το κανονικό ωράριο καθώς και την εργασία προς συµπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας, δύο χιλιάδων οκτακοσίων εβδοµήντα (2.870) περίπου, Υπαλλήλων Μονάδων και Υπηρεσιών του ΓΕΕΘΑ και Γενικού Επιτελείου Στρατού, που κρίνεται απαραίτητη για την αντιµετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών έτους 2018:

α. Για απογευµατινή υπερωριακή εργασία µέχρι σαράντα χιλιάδες πεντακόσιες (40.500) ώρες.

β. Για νυχτερινή εργασία και για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών, καθ΄ υπέρβαση ή προς συµπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας, µέχρι τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (32.500) ώρες.

2. Με τις παραπάνω ώρες θα καλυφθούν αυξηµένες υπηρεσιακές ανά
γκες:

α. Στρατιωτικών Νοσοκοµείων και όλων των Μονάδων που λειτουργούν σε 24ωρη και 12ωρη βάση.

β. Στρατιωτικών Εργοστασίων στελεχωµένων µε µειωµένο τεχνικό προσωπικό, εξαιτίας των συνεχών αποχωρήσεων, λόγω συνταξιοδότησης και µη αναπλήρωσης του.

γ. Μειζόνων Σχηµατισµών και Επιτελικών Γραφείων, των οποίων το πολιτικό προσωπικό, καλύπτει αυξηµένες, έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες και συµµετέχει σε έκτακτες και προγραµµατισµένες ασκήσεις.

δ. Τ/ΓΕΕΘΑ ,Τ/ΓΕΣ, Μεταφορικών Μονάδων, Αποθηκών Βάσεως Υλικού Πολέµου και Εφοδιασµού Τροφίµων – Καυσίµων των οποίων οι υπάλληλοι οδηγοί κινούνται σε όλη την επικράτεια για τη µεταφορά προσωπικού, τροφίµων, υλικών, καυσίµων κ.λ.π.

ε. Στρατιωτικών Σχολών το προσωπικό των οποίων εργάζεται σε βάρδιες, ανάλογα µε τα προγράµµατα εκπαίδευσης.

στ. Στρατιωτικών Λεσχών το προσωπικό των οποίων εργάζεται σε βάρδιες. ζ. Υπηρεσιών – Μονάδων του ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, των οποίων το προσωπικό, διαφόρων ειδικοτήτων, καλύπτει έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν εντός του κανονικού ωραρίου.

3. Παρέχεται η δυνατότητα προσφοράς υπερωριακής εργασίας σε υπαλλήλους οδηγούς κατά το διάστηµα της µετακίνησής τους εκτός έδρας, για εκτέλεση δροµολογίων σε όλη την επικράτεια και τη λήψη υπερωριακής αποζηµίωσης µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015, ΤΑ΄).

4. Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάµηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξοµείωσης µεταξύ των δύο εξαµήνων µέσα στο έτος, ως εξής:

α. Για απογευµατινή υπερωριακή εργασία, µέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο.

β. Για υπερωριακή εργασία, κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν βάσει νόµου όλες τις ηµέρες του µήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, µέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες, για τις νυκτερινές και µέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες, για τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, ανά υπάλληλο.

5. Στην παραπάνω εργασία θα µπορούν να µετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι, εντός όµως του ιδίου συνολικού αριθµού των εγκρινόµενων ωρών, µε πράξη των οικείων ∆ντών – ∆ιοικητών ∆νσεων, Υπηρεσιών και Μονάδων του ΓΕΣ.

6. Υπεύθυνοι για τη διαπίστωση των πραγµατικών αναγκών και τον έλεγχο πραγµατικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης θα είναι οι ∆ντες – ∆κτες των ∆νσεων –Υπηρεσιών και Μονάδων του ΓΕΣ, που εδρεύουν σε όλη την Επικράτεια και στις οποίες υπηρετεί πολιτικό προσωπικό.

7. Η δαπάνη που θα προκύψει από το σύνολο των εγκριθεισών ωρών υπερωριακής απασχόλησης έτους 2018, ύψους τριακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (320.000) περίπου, σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους ΚΑΕ 0511 και 0512 ΕΦ 11-200 προϋπολογισµού ΓΕΣ οικονοµικού έτους 2018, όπως αυτές θα διαµορφωθούν µε το ποσοστό αποδέσµευσης, που θα εγκριθεί.

8. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.