Δικαιοσύνη, δικαστές, δικαστικοί

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) προσκαλεί τους υποψηφίους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, διάρκειας (6) μηνών σε αυτό, να υποβάλλουν Αίτηση συμμετοχής εντός (15) ημερών από  σήμερα 12-02-2018 ήτοι έως και την 27/2/2018 και ώρα 15.00 μμ.

Ο αριθμός υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκηση τους
στη Νομική Υπηρεσία του ΜΤΑ, έχει ορισθεί στο ένα (1) άτομο.
Το χρονικό διάστημα άσκησής του ορίζεται σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα
παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, μετά την αποδοχή σχετικής αίτησης
του υποψηφίου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν.
4194/2013. Το προσεχές εξάμηνο ξεκινά από 1η Μαρτίου 2018 και λήγει την 31η
Αυγούστου 2018.
Η μηνιαία αποζημίωση του ασκούμενου θα ανέρχεται στο ποσό των
εξακοσίων (€ 600,00 ) ευρώ. Το παραπάνω ποσό υπόκειται σε όλες τις νόμιμες
κρατήσεις, σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και θα
καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο, με
ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Λογιστικού του ΜΤΑ.
Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην σελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας
ΣΧΟΛΙΑ