Φωτογραφία αρχείου

ΣΕΘΑ: Για την 71η ΕΣ Κανονικής Φοίτησης (ΚΦ) στην Σχολή Εθνικής Άμυνας καθορίστηκαν τα ακόλουθα:

(1) Χρονική Διάρκεια

(α) Προπαρασκευαστική περίοδος με εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω διαδικτύου, από 27 Αυγ 18 έως 28 Σεπ 18, κατά την οποία δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των σπουδαστών.

(β) Φοίτηση από 01 Οκτ 18 έως 03 Μαϊ 19, κατά την οποία οι σπουδαστές θα ανήκουν στη δύναμη της Σχολής και συνεπώς οι φορείς τους θα πρέπει να τους απαλλάξουν από τα καθήκοντά τους.

(2) Κατανομή Σπουδαστών
(α) ΕΛ.ΑΣ: 1 (β) ΠΣ: 1 (γ) ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ: 1 (δ) Πολιτικοί Υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) λοιπών Υπουργείων, Οργανισμών, οι οποίοι ενδέχεται να καταλάβουν θέσεις, που σχετίζονται με θέματα Εθνικής Άμυνας: 2.

Για την 9η ΕΣ Διαδικτυακής Μάθησης (ΔΙ.ΜΑ) θα ισχύσουν:

(1) Χρονική Διάρκεια: Από 10 Σεπ 18 έως 13 Σεπ 19.

(2) Κατανομή Σπουδαστών

(α) ΕΛ.ΑΣ: 1 (β) ΠΣ: 1  (γ) ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ: 1 (3) Οι σπουδαστές θα παρουσιάζονται υποχρεωτικά στη Σχολή σε τρία 3ήμερα, εκ των οποίων για το 2ο και 3ο θα προβλεφθεί εναλλακτικό 3ήμερο. Η μη παρουσίαση στα τρία προγραμματισμένα εκπαιδευτικά τριήμερα (κανονικά ή εναλλακτικά) αποτελεί αιτία διαγραφής.

2. Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα προταθούν για φοίτηση στη ΣΕΘΑ, επιλέγονται μέσω της προβλεπόμενης από κάθε φορέα διαδικασίας και θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα (β) και (γ) σχετικά.

3. Οι Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ και του ΠΣ πρέπει να είναι βαθμού αντίστοιχου του Συνταγματάρχη ή Αντισυνταγματάρχη και να διαθέτουν τα ουσιαστικά προσόντα για περαιτέρω εξέλιξη κατ’ εκλογή.

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ενδέχεται να πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά ταξίδια εσωτερικού-εξωτερικού, η δαπάνη των οποίων θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων και Οργανισμών που ανήκουν οι σπουδαστές.

ΣΧΟΛΙΑ