ΑΔΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός για το είδος των αδειών που δικαιούται το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, από το δικηγορικό γραφείο Αδαμαντίας Σκαπέτη & Συνεργάτες, που εξειδικεύεται στο Εργατικό Δίκαιο: 

 

 

 

Στο πλαίσιο της μέριμνας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, λαμβανομένης υπόψη και της κοινωνικής του αποστολής, η Πολιτεία, έχει θεσπίσει, μία σειρά διατάξεων για τη διευκόλυνση του, η οποία επικαιροποιείται, κατά διαστήματα, με σκοπό την εναρμόνισή της νομοθεσίας, με την σύγχρονη πραγματικότητα.

Οι κυριότερες κατηγορίες αδειών μετ αποδοχών ή άνευ, είναι οι ακόλουθες:

Κανονική άδεια

Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται κανονική άδεια απουσίας διάρκειας τριάντα (30) ημερών κατ’ έτος, με πλήρεις αποδοχές, κατόπιν αίτησης τους. Υφίσταται η δυνατότητα, με αίτηση του δικαιούχου, επιτρέπεται μετά την εξάντληση της δικαιούμενης κανονικής άδειας των τριάντα (30) ημερών, η χορήγηση σε αυτόν μέρους της κανονικής άδειας του επόμενου έτους, όταν αυτό επιβάλλεται για σοβαρούς ιδιωτικούς ή οικογενειακούς λόγους. Η ελάχιστη διάρκεια της κανονικής άδειας είναι πέντε (5) ημέρες. Η Υπηρεσία δύναται να χορηγεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις την κανονική άδεια του προηγούμενου έτους μέχρι τέλος Ιανουαρίου του επόμενου.

Πλην προβλέπεται μια σειρά εξαιρέσεων, στις οποίες, η χορήγηση της κανονικής άδειας των τριάντα (30) ημερών δεν είναι υποχρεωτική όπως επί παραδείγματι, για στέλεχος ή Επαγγελματία Οπλίτη μετά την ορκωμοσία του, ο οποίος κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους τελεί διαζευκτικά σε:

 •   Διαθεσιμότητα επί τουλάχιστον έξι (6) μήνες
 •   Καταστατική πειθαρχική ποινή επί τουλάχιστον έξι (6) μήνες
 •   Άδεια άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους επί τουλάχιστον έξι μήνες.
 •   Άδεια άνευ αποδοχών συζύγων εργαζομένων στο εξωτερικό επί τουλάχιστον έξι μήνες.

Άδεια απουσίας μικράς διαρκείας

Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται άδεια απουσίας μικράς διαρκείας δέκα (10) ημερών με πλήρεις αποδοχές. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται για χρονικό διάστημα από μία (1) έως τέσσερις (4) συνεχείς ημέρες κάθε φορά, ανεξάρτητα από την εξάντληση της κανονικής άδειας, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, το αργότερο έως 30 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η άδεια μικράς διαρκείας δεν χορηγείται ταυτόχρονα ή διαδοχικά με κανονική άδεια.

Άδεια απουσίας αναρρωτική

Οι αναρρωτικές άδειες διακρίνονται σε συνήθεις και μακρές. Οι συνήθεις αναρρωτικές άδειες είναι διάρκειας μικρότερης των τριών (3) μηνών και χορηγούνται στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης της αρμόδιας κατά Κλάδο Υγειονομικής Επιτροπής των ΕΔ, μετά από νοσοκομειακή νοσηλεία. Εφόσον μετά τη λήξη της συνήθους αναρρωτικής άδειας, οι λόγοι υγείας, για τους οποίους χορηγήθηκε προηγούμενη αναρρωτική άδεια, εξακολουθούν να υφίστανται, το στέλεχος ή ο Επαγγελματίας Οπλίτης μετά την ορκωμοσία του παραπέμπεται στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του οικείου Κλάδου, προκειμένου να του χορηγηθεί νέα συνήθης αναρρωτική άδεια. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια της νέας αναρρωτικής άδειας δεν δύναται να υπερβαίνει, αθροιζόμενη με τη διάρκεια της προηγούμενης αναρρωτικής άδειας, τις ογδόντα εννέα (89) ημέρες.

Άδεια απουσίας λόγω τοποθέτησης ή μετάθεσης

Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται άδεια απουσίας διάρκειας δέκα (10) συνεχών ημερών, με αποδοχές, λόγω τοποθέτησης ή μετάθεσής τους στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, εφόσον απαιτείται η εξεύρεση νέας κατοικίας και η μεταφορά της οικοσκευής τους. Για μετάθεση εντός της ίδιας φρουράς, η διάρκεια της ως άνω άδειας είναι τρεις (3) συνεχείς ημέρες και μόνο για εξεύρεση νέας κατοικίας και μεταφορά οικοσκευής. Η άδεια απουσίας λόγω τοποθέτησης ή μετάθεσης χορηγείται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου και υποβολής προβλεπόμενων δικαιολογητικών, από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας και λογίζεται επιπλέον των λοιπών προβλεπόμενων αδειών απουσίας.

Η παραπάνω άδεια απουσίας χορηγείται ως εξής:

 •     Πριν από τη χορήγηση του φύλλου πορείας ή μετάβασης, σε χρόνο τέτοιο, ώστε η ημερομηνία λήξης της άδειας να προηγείται της καθορισμένης ημερομηνίας χορήγησης του φύλλου πορείας ή μετάβασης.
 •     Μαζί με το φύλλο πορείας ή μετάβασης, ώστε η πρώτη ημέρα κίνησης του μετατιθέμενου να είναι η επόμενη της ημερομηνίας λήξης της άδειας του.
 •     Από παρουσιάσεως και εγγραφής του μετατιθέμενου στη Μονάδα -Υπηρεσία, στην οποία μετατίθεται στο εσωτερικό ή από τον επαναπατρισμό του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και όχι αργότερα των δύο (2) μηνών.

Άδεια απουσίας λόγω αιμοδοσίας

Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται αυτοτελώς για κάθε αιμοδοσία άδεια απουσίας διάρκειας τριών (3) εργάσιμων ημερών, με αποδοχές, από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, εφόσον η αιμοδοσία δεν πραγματοποιείται για σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου και δεύτερου βαθμού. Ως πρώτη ημέρα άδειας λογίζεται η ημέρα της αιμοδοσίας. Για αιμοδοσία, η οποία γίνεται για σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου και δεύτερου βαθμού, το προσωπικό δικαιούται να απουσιάζει από τη Μονάδα – Υπηρεσία του μόνο κατά την ημέρα της αιμοδοσίας. Στον όρο αιμοδοσία συμπεριλαμβάνεται και η αιμοπεταλιοαφαίρεση.

Φοιτητική άδεια

Στα στελέχη των ΕΔ χορηγείται φοιτητική άδεια διάρκειας έως δέκα (10) ημερών κατόπιν αναφοράς, ανά ημερολογιακό έτος, με αποδοχές, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Φοιτούν σε Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού για απόκτηση πρώτου πτυχίου, πλέον των Παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων ή για απόκτηση πτυχίου ανώτερης βαθμίδας, από την εκπαιδευτική βαθμίδα, τις σπουδές της οποίας έχουν ήδη περατώσει.
 • Φοιτούν σε Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, στα οποία η παρακολούθηση των μαθημάτων δεν είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας ή η φοίτηση πραγματοποιείται εξ αποστάσεως.
 • Κατά τις εξεταστικές περιόδους, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων. Η συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποιείται υποχρεωτικά μόνο με βεβαίωση της Σχολής, που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος στην Υπηρεσία του. Ως εξεταστικές περίοδοι θεωρούνται, αποκλειστικά, μόνο όσες προβλέπονται από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα και για χρονικό διάστημα όσο είναι τα προβλεπόμενα έτη φοίτησης, συν ένα (1) έτος.
 • Ειδικά για τους συμμετέχοντες σε μεταπτυχιακά προγράμματα που οδηγούν στη λήψη διδακτορικού διπλώματος, για τη δικαιολόγηση της άδειας αρκεί σχετική βεβαίωση του επιβλέποντος καθηγητή.

Η φοιτητική άδεια χορηγείται με αντιστοιχία μίας (1) ημέρας για κάθε ημέρα εξετάσεων. Για όσους φοιτούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και για όσους είναι εγγεγραμμένοι για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης, η άδεια χορηγείται τμηματικά, ανάλογα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης ή την πρόοδο της έρευνας και στο πλαίσιο των προβλεπόμενων υποχρεώσεων του στελέχους.

Η φοιτητική άδεια δύναται να χορηγείται και σε στελέχη των ΕΔ, τα οποία φοιτούν στα κατά Κλάδο υποχρεωτικά Σχολεία ή στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) ή την Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ), εφόσον δεν επηρεάζεται η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών τους στα εν λόγω Σχολεία Σχολές. 5. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, κατόπιν αναφοράς του δικαιούχου.

Άδεια κύησης – τοκετού

Στις γυναίκες στελέχη των ΕΔ, καθώς και στις Επαγγελματίες Οπλίτες και πριν την ορκωμοσία τους χορηγείται, κατόπιν γνωμάτευσης της αρμόδιας Επιτροπής Απαλλαγών, άδεια κύησης – τοκετού διάρκειας πέντε (5) μηνών, με πλήρεις αποδοχές, μετά τον τέταρ το (4ο) μήνα κύησης. Σε περίπτωση επαπειλούμενης αποβολής, πριν από τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) μηνών της κύησης, χορηγείται στις ανωτέρω συνήθης αναρρωτική άδεια από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, μέχρι τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) μηνών της κύησης. Επίσης, όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που αρχικά είχε πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας κύησης-τοκετού πέντε (5) μηνών. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που αρχικά είχε πιθανολογηθεί, η άδεια κύησης-τοκετού παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας που χορηγείται μετά τον τοκετό (άδεια ανατροφής). Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του τρίτου, η άδεια κύησης τοκετού προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δυο (2) μήνες. Με νεότερη τροποποίηση της αντίστοιχης υπουργικής απόφασης καθορίσθηκε ότι για την παρένθετη μητέρα – στρατιωτικό η άδεια κύησης – τοκετού αυξάνεται κατά δύο (2) μήνες.  Επιπρόσθετα έχει καθορισθεί ότι για τη χορήγηση της άδειας κύησης – τοκετού, η ενδιαφερόμενη καταθέτει αναφορά προς τη Μονάδα – Υπηρεσία της με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εν συνεχεία, η Μονάδα – Υπηρεσία υποβάλλει, άμεσα και ιεραρχικά, όλη την αλληλογραφία στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η άδεια κύησης – τοκετού χορηγείται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Τέλος, οι γυναίκες στρατιωτικοί, στις οποίες χορηγείται άδεια κύησης-τοκετού, διαγράφονται από τη δύναμη της Μονάδας – Υπηρεσίας, στην οποία υπηρετούν, από την ημερομηνία έναρξης της άδειας και τίθενται εκτός οργανικής δύναμης (ΕΟΔ) καθ’ όλη τη διάρκειά της, υπαγόμενες στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου.

Ειδική άδεια λόγω υιοθεσίας τέκνου

Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται ειδική άδεια λόγω υιοθεσίας τέκνου διάρκειας τριών (3) μηνών, με αποδοχές, μετά την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι το τέκνο έχει συμπληρώσει το έκτο έτος της ηλικίας και δεν έχει υπερβεί το δωδέκατο. Η άδεια εξαντλείται εντός τριάντα (30) μηνών από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη συμπλήρωση του δωδέκατου έτους της ηλικίας του τέκνου. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας λόγω υιοθεσίας τέκνου, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αναφορά προς τη Μονάδα – Υπηρεσία τους, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, η Μονάδα – Υπηρεσία υποβάλλει, με εισήγησή της, άμεσα και ιεραρχικά, όλη την αλληλογραφία, στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η ειδική άδεια λόγω υιοθεσίας τέκνου χορηγείται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται, κατόπιν αιτήσεως, από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, άδεια απουσίας διάρκειας πέντε (5) ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθεσίας τέκνου, με πλήρεις αποδοχές, πλέον της κανονικής. Η παραπάνω άδεια μπορεί να χορηγηθεί συνολικά ή τμηματικά. Η ως άνω άδεια αποτελεί αυτοτελές δικαίωμα και των δύο θετών γονέων δικαιούχων.

Άδεια ανατροφής τέκνου

Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες, μετά το πέρας της άδειας κύησης-τοκετού, χορηγείται άδεια ανατροφής τέκνου εννέα (9) μηνών, με αποδοχές, ως εξής:

Στις περιπτώσεις που και οι δυο γονείς είναι στρατιωτικοί, κατόπιν αναφοράς τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτα χρήση της άδειας ανατροφής, ολόκληρη ή αθροιστικά, αλλά πάντα διαδοχικά και αμέσως μετά το πέρας της άδειας κύησης-τοκετού.

Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος του/της στρατιωτικού εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων, ολικώς ή μερικώς, διευκολύνσεων, ο/η σύζυγος στρατιωτικός δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής κατά το μέρος που ο/η σύζυγος δεν κάνει χρήση των δικών του/της δικαιωμάτων, αλλά πάντα μετά το πέρας της άδειας κύησης-τοκετού ή μέρους του χρονικού διαστήματος της άδειας ανατροφής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση αντίστοιχης προς τούτο βεβαίωσης του αρμόδιου φορέα του ιδιωτικού τομέα.

Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος του/της στρατιωτικού είναι δημόσιος υπάλληλος, με κοινή δήλωσή τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτα χρήση της άδειας ανατροφής συνολικά ή τα χρονικά διαστήματα που θα κάνει χρήση ο καθένας τους και πάντοτε διαδοχικά και αμέσως μετά το πέρας της άδειας κύησης-τοκετού.

Στις περιπτώσεις που η σύζυγος του στρατιωτικού δεν εργάζεται ή δεν ασκεί επάγγελμα, ο στρατιωτικός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την άδεια ανατροφής.

Σε περίπτωση διαζυγίου, λύσης συμφώνου συμβίωσης, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του η άδεια ανατροφής χορηγείται στον γονέα στρατιωτικό, εφόσον ασκεί την επιμέλεια του τέκνου. Επίσης ισχύει ότι σε περίπτωση πολύδυμης κύησης η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά έξι (6) μήνες για κάθε τέκνο πέραν του ενός.

Σε περίπτωση απόκτησης τρίτου τέκνου και άνω η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά τρεις (3) μήνες για κάθε τέκνο. Για το γονέα στρατιωτικό που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή του οποίου το σύμφωνο συμβίωσης έχει λυθεί η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις η άδεια ανατροφής τέκνου, ολόκληρη ή μέρος αυτής, εξαντλείται αποκλειστικά μέχρι τη συμπλήρωση τριάντα (30) μηνών του τέκνου ή των τέκνων. Αντίστοιχα ισχύουν και για τις περιπτώσεις υιοθεσίας τέκνου.

Ειδική άδεια λόγω νοσημάτων τέκνων και οικείων

Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και τους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, οι οποίοι είναι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς ανήλικου τέκνου που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down ή από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση ή από νεοπλασματική ασθένεια ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας ή μεταμόσχευσης, χορηγείται ειδική άδεια, με αποδοχές, διάρκειας τριάντα (30) ημερών το χρόνο.

Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και τους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, οι οποίοι έχουν σύζυγο ή προστατευόμενο μέλος ή την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ατόμου που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down ή από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, χορηγείται ειδική άδεια, με αποδοχές, διάρκειας τριάντα (30) ημερών το χρόνο.

Για τη χορήγηση της άδειας, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αναφορά προς τη Μονάδα – Υπηρεσία του, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ισχύουσα πιστοποίηση ή βεβαίωση από κρατικό, πανεπιστημιακό ή στρατιωτικό νοσοκομείο ή ιατρική γνωμάτευση της οικείας κατά Κλάδο Υγειονομικής Επιτροπής των Ενόπλων Δυνάμεων ή της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010(ΦΕΚ Α΄ 115), από την οποία προκύπτει η πάθηση του ατόμου. Στη συνέχεια, η Μονάδα – Υπηρεσία υποβάλλει, με εισήγησή της, άμεσα και ιεραρχικά, όλη την αλληλογραφία, στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η χορήγηση της άδειας εγκρίνεται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Με βάση την εγκριτική απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, ο έχων το δικαίωμα χορήγησης κανονικήςάδειας χορηγεί διάστημα της δικαιούμενης άδειας στον ενδιαφερόμενο, κατόπιν αναφοράς του τελευταίου περί της διάρκειας της.

Γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών

Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και τους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, που έχουν τέκνο ηλικίας έως και έξι (6) ετών και έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, δύναται ναχορηγείται γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών, διάρκειας έως δύο (2) ετών εφάπαξ ή τμηματικά για το πρώτο τέκνο και πρόσθετης όμοιας άδειας διάρκειας έως ενός (1) έτους για κάθε επιπλέον τέκνο. Η ως άνω άδεια αποτελεί αυτοτελές δικαίωμα κάθε γονέα χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης, ακόμη και στην περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου ή λύσης συμφώνου συμβίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρεί την επιμέλεια.

Για τη χορήγηση της γονικής άδειας ανατροφής άνευ αποδοχών, ο δικαιούχος καταθέτει αναφορά προς τη Μονάδα – Υπηρεσία του, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, η Μονάδα – Υπηρεσία υποβάλλει,με εισήγησή της, άμεσα και ιεραρχικά, όλη την αλληλογραφία, στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η χορήγηση της άδειας εγκρίνεται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Με βάση την εγκριτική απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, ο έχων το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας χορηγεί διάστημα της δικαιούμενης άδειας στον ενδιαφερόμενο, κατόπιν αναφοράς του τελευταίου περί της έναρξης και λήξης της, με βάση τη σειρά προτεραιότητας των υπηρετούντων στη Μονάδα – Υπηρεσία για κάθε ημερολογιακό έτος. Αιτήσεις χορήγησης γονικής άδειας ανατροφής άνευ αποδοχών, δικαιούχων που έχουν τέκνα με αναπηρία, με μακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια, καθώς και γονέων μονογονεϊκών οικογενειών, χορηγούνται με απόλυτη προτεραιότητα.

Εάν και οι δύο γονείς υπηρετούν στην ίδια Μονάδα- Υπηρεσία, αποφασίζουν με κοινή δήλωση τους, κάθε φορά ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση του δικού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα. Τα στελέχη των ΕΔ, καθώς και οι Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, που τελούν σε γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών δικαιούνται πλήρη υγειονομική περίθαλψη, με την καταβολή των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις ασφαλιστικών εισφορών. Οι εν λόγω εισφορές υπολογίζονται επί των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι πριν την έναρξη της άδειας και το αντίστοιχο χρηματικό ποσό καταβάλλεται εφάπαξ κατά την έναρξή της.

Άδεια άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους

Στα στελέχη των ΕΔ δύναται να χορηγηθεί εφάπαξ άδεια χωρίς αποδοχές διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης επί έξι (6) επιπλέον μήνες, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, που προκύπτουν από επίσημα στοιχεία. Ως σοβαροί ιδιωτικοί λόγοι νοούνται όσοι δεν ανάγονται στη σχέση του στελέχους με την Υπηρεσία. Οι προαναφερόμενοι λόγοι θα πρέπει να επιφέρουν στο στέλεχος ή στα μέλη της οικογένειάς του (σύζυγο, τέκνα, γονείς), ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις, οι οποίες καθιστούν επιβεβλημένη την απουσία από την Υπηρεσία για την αντιμετώπισή τους. Για τη χορήγηση της άδειας άνευ αποδοχών για σο-βαρούς ιδιωτικούς λόγους, το στέλεχος καταθέτει αναφορά προς τη Μονάδα – Υπηρεσία του, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, η Μονάδα – Υπηρεσία υποβάλλει, με εισήγησή της, άμεσα και ιεραρχικά, όλη την αλληλογραφία, στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Εφόσον οι σοβαροί ιδιωτικοί λόγοι εξακολουθούν να υφίστανται μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών, το στέλεχος δύναται να επανέλθει με νέα αναφορά του για την εξέταση της δυνατότητας παράτασης της άδειας επί έξι (6) επιπλέον μήνες. Τα στελέχη που τελούν σε άδεια χωρίς αποδοχές για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, διαγράφονται από τη δύναμη της Μονάδας – Υπηρεσίας, στην οποία υπηρετούν από την ημερομηνία έναρξης της άδειας και τίθενται εκτός οργανικής δύναμης καθ΄ όλη τη διάρκεια της, υπαγόμενα στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Ισχύει το αυτό, με την γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών, ως προς τη δυνατότητα υγειονομικής κάλυψης με την προϋπόθεση της προκαταβολής των ασφαλιστικών εισφορών.

Άδεια άνευ αποδοχών συζύγων εργαζομένων στο εξωτερικό

Στέλεχος των ΕΔ, του οποίου ο/η σύζυγός δεν είναι ομοίως στέλεχος ή Επαγγελματίας Οπλίτης μετά την ορκωμοσία του, και εργάζεται στο εξωτερικό, δύναται να λάβει άδεια χωρίς αποδοχές για το εξωτερικό συνολικής διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών. Για τη χορήγηση της άδειας, το στέλεχος καταθέτει αναφορά προς τη Μονάδα – Υπηρεσία του, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, η Μονάδα – Υπηρεσία υποβάλλει, με εισήγησή της, άμεσα και ιεραρχικά,όλη την αλληλογραφία, στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Τα στελέχη που τελούν στην παραπάνω άδεια χωρίς αποδοχές, διαγράφονται από τη δύναμη της Μονάδας – Υπηρεσίας, στην οποία υπηρετούν από την ημερομηνία έναρξης της άδειας και τίθενται ΕΟΔ καθ΄ όλη τη διάρκεια της, υπαγόμενα στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Ισχύει το αυτό, με την γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών, ως προς τη δυνατότητα υγειονομικής κάλυψης με την προϋπόθεση της προκαταβολής των ασφαλιστικών εισφορών.

Εφαρμογή – Ισχύς

Όσον αφορά την έναρξη και τη λήξη των αδειών, οι ημέρες άδειας υπολογίζονται ημερολογιακώς, εκτός εάν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά. Ως ημέρα άδειας θεωρείται το χρονικό διάστημα από την ώρα έναρξης της πρωινής εργασίας ή εκπαίδευσης ή υπηρεσίας, έως την ίδια ώρα της επόμενης ημερολογιακής ημέρας. Τα φύλλα αδειών απουσίας δίδονται στους αδειούχους μετά την παύση εργασίας ή εκπαίδευσης ή υπηρεσίας, την προηγούμενη ημέρα από την ημέρα έναρξης της άδειας τους. Η άδεια απουσίας λήγει την ημέρα που συμπληρώνεται ο αριθμός των ημερών της άδειας. Οι μη εργάσιμες ημέρες, πριν από την έναρξη και μετά τη λήξη κάθε κανονικής άδειας, άδειας απουσίας λόγω τοποθέτησης ή μετάθεσης και άδειας απουσίας λόγω τέλεσης γάμου των στελεχών των ΕΔ, καθώς και των Επαγγελματιών Οπλιτών μετά την ορκωμοσία τους, εφόσον οι άδειες αυτές χορηγούνται για το εσωτερικό, θεωρούνται ως ημέρες πορείας και δεν υπολογίζονται στη συνολική διάρκειά της. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες χορηγείται άδεια για το εξωτερικό, οι ημέρες μετακίνησης προς τον δηλωθέντα προορισμό του εξωτερικού και επιστροφής στον τόπο όπου εδρεύει η Μονάδα – Υπηρεσία συμπεριλαμβάνονται στις ημέρες αδείας.

Δικηγορικό Γραφείο
Αδαμαντία Σκαπέτη & Συνεργάτες
Llm Εργατικού Δικαίου Νομικής Αθηνών
Λ. Μεσογείων αρ.167, ΤΚ:11525, Αθήνα
Τηλ: 210 6779603 / 211 1832498
Fax: 210 6779604
Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο παρακάτω: