ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Ένοπλες Δυνάμεις: Βγήκε το ΦΕΚ με το οποίο γίνονται αλλαγές στις υπηρεσίες και στη συμμετοχή σε ασκήσεις με απόφαση του ΑΝΥΕΘΑ Π. Ρήγα. Δείτε το ΝΟΜΟ.

 

 

Οι παρακάτω κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού εκτελούν μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των καθηκόντων τους και της άσκησης, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή της Μονάδας ή Υπηρεσίας τους

α. Όσοι έχουν ανήλικο τέκνο που είναι ΑμεΑ. Σε περίπτωση συζευγμένων στρατιωτικών, τα ευεργετήματα απολαμβάνει ο ένας εκ των ανωτέρω, κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης, εκτός εάν τα τέκνα είναι περισσότερα του ενός.
β. Όσοι έχουν την επιμέλεια ατόμου που είναι ΑμεΑ, κατόπιν δικαστικής απόφασης.
γ. Όσοι έχουν σύζυγο που είναι ΑμεΑ ή νοσηλεύεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, για όσο χρονικό διάστημα
διαρκεί η νοσηλεία. Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, αυτοί έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας.
δ. Γυναίκες που έχουν τέκνο μέχρι τη συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου μήνα της ηλικίας αυτού.

2. Για την υπαγωγή στην παρ. 1, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αναφορά προς τη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετεί, επισυνάπτοντας τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, η οποία στη συνέχεια υποβάλλεται, με σχετική εισήγηση, στα οικείο Γενικό Επιτελείο (ΓΕ),
προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.

3. Ο γονέας ανήλικου τέκνου που ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα την επιμέλεια αυτού, είτε εν τοις πράγμασι είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης εκτελεί μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και απαλλάσσεται από τη συμμετοχή του σε ασκήσεις, υποβάλλοντας σχετική
προς τούτο αναφορά, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προς τη Μονάδα ή την Υπηρεσία του, η οποία τη διαβιβάζει προς το οικείο Γενικό Επιτελείο (ΓΕ), για την έκδοση σχετικής απόφασης.

4. Ο γονέας που ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα την επιμέλεια ανήλικου τέκνου που είναι ΑμεΑ, είτε εν τοις πράγμασι είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης, απαλλάσσεται από την εκτέλεση υπηρεσιών και συμμετέχει σε ασκήσεις, μόνον εφόσον το επιθυμεί.

Για την υπαγωγή του στην κατηγορία αυτή, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αναφορά, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς τη Μονάδα ή Υπηρεσία του, η οποία διαβιβάζει την αλληλογραφία στο οικείο Γενικό Επιτελείο (ΓΕ), προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.

5. Συζευγμένοι στρατιωτικοί που συνυπηρετούν και έχουν ανήλικο τέκνο εκτελούν υπηρεσίες που απαιτούν διανυκτέρευση, οι οποίες δεν συμπίπτουν, με μέριμνα των εμπλεκόμενων Μονάδων ή Υπηρεσιών.

Ομοίως, απαλλάσσεται ο ένας εκ των ανωτέρω από ασκήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των καθηκόντων τους και της άσκησης, κατά την αιτιολογημένη κρίση του Διοικητή της Μονάδας ή Υπηρεσίας τους.

Όταν ο ένας γονέας συμμετέχει σε άσκηση, ο έτερος γονέας εκτελεί μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και για τους στρατιωτικούς που εκτελούν κυλιόμενο ωράριο.

6. Οι παρ. 1 έως 5 εφαρμόζονται αναλόγως και για τους ανάδοχους γονείς. Η περίπτ. δ΄ της παρ. 1 εφαρμόζεται αναλόγως και για τις γυναίκες στις οποίες έχει ανατεθεί
με δικαστική απόφαση η επιμέλεια ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο μήνα της ηλικίας του.

7. Για τους στρατιωτικούς που υπόκεινται σε διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ισχύουν τα παρακάτω:

α. Με τη γνωστοποίηση στην υπηρεσία της έναρξης διαδικασίας ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, η ενδιαφερόμενη:
1) απαλλάσσεται για είκοσι (20) ημέρες από υπηρεσίες και ασκήσεις από την έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής μέχρι την ωοληψία,
2) δικαιούται κατά την ημέρα της ωοληψίας ειδική άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας,
3) δικαιούται ειδική άδεια δεκαπέντε (15) ημερών από την εμβρυομεταφορά.

β. Στο άρρεν στρατιωτικό προσωπικό χορηγείται μία (1) ημέρα ειδική άδεια απουσίας κατά την ημέρα της ωοληψίας, καθώς και μία (1) ημέρα κατά την ημέρα εμβρυομεταφοράς της συζύγου του.

8. Είναι δυνατή η υποβολή αναφοράς από στρατιωτικό, ο οποίος έχει υπαχθεί στις παρ. 1 έως 5, στη Μονάδα ή Υπηρεσία του, για συμμετοχή του σε συγκεκριμένη άσκηση, η οποία υποβάλλεται, μετά από σχετική εισήγηση από το Διοικητή, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των καθηκόντων ή της άσκησης και το λόγο της εξαίρεσης του ενδιαφερομένου από ασκήσεις και υπηρεσίες, στο οικείο Γενικό Επιτελείο, το οποίο αποφασίζει σχετικά.».

LEAVE A REPLY