λεφτά

Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων : Οι απόστρατοι έστειλαν επιστολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με τα αιτήματα τους και ελπίζουν να λύσουν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε.

Με επιστολή του Συντονιστικού οργάνου των τριών θεσμικών Ενώσεων Αποστράτων (ΕΑΑΣ,ΕΑΑΝ,ΕΑΑΑ) προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) οι απόστρατοι επιχειρούν να διασώσουν ό,τι μπορεί να διασωθεί από τις συντάξεις πείνας που παίρνουν.

Όπως λένε υπάρχει απόφαση που τους δίνει το δικαίωμα να πάρουν πίσω λεφτά και τα θέλουν.

Έτσι ζητούν από το ΓΛΚ να κάνει τις αναγκαίες ενέργειες για την άμεση διακοπή από τη μηναία σύνταξή των συνταξιούχων στελεχών των Ε.Δ. της παρακράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και της επιπλέον Εισφοράς άρθ. 2 παρ. 14 εδ. α Ν. 4002/2011 από 10/2/2017, ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’ αριθμ. 244/2017 Αποφάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και την αναδρομική επιστροφή όλων των αντισυνταγματικώς παρακρατηθέντων ποσών υπέρ Ε.Α.Σ από ημερομηνίας 10/2/2017.
 

Δείτε όλη την επιστολή του συντονιστικού:

1. Πρόσφατα περιήλθε εις γνώση μας το πλήρες περιεχόμενο της υπ’
αριθμ. 244/2017 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, η οποία δημοσιεύτηκε την 10/2/2017, όπου κρίθηκε
κατά πλειοψηφία, ως αντισυνταγματική η κράτηση της Εισφοράς
Αλληλεγγύης του Ν.3865/2010, καθώς είναι αντίθετη με τα αρθ. 4
παρ. 1 και 5, 22 παρ. 5 και 25 παρ 1 και 4 του Συντάγματος και
από τις από αυτά απορρέουσες αρχές, που επιβλήθηκε με τους
ν. 3863/10, 3865/10, 3986/11, 4002/11, στους συνταξιούχους του
δημόσιου τομέα και των <<ειδικών μισθολογίων>>, με το σκεπτικό
ότι τελικός αποδέκτης των εισφορών δεν είναι το Δημόσιο, από το
οποίο συνταξιοδοτούνται οι δημόσιοι πολιτικοί και στρατιωτικοί
υπάλληλοι, αλλά οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν
υπάγονται στο Δημόσιο και από τους οποίους δεν έχουν
απολαβές οι συνταξιούχοι του Δημοσίου.

 
 

Η ίδια ως άνω απόφαση απεφάνθη περαιτέρω ότι οι τυχόν απαιτήσεις για επιστροφή των
αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών της εισφοράς αυτής,
αρχίζουν από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης, ήτοι την
9-2-2017.

2- Πρέπει να σημειωθεί ότι η υπ’ αριθμ. 244/2017 απόφαση
αναφέρεται αποκλειστικά στην εισφορά αλληλεγγύης του
Ν. 3865/2010, που επιβλήθηκε σε όλους τους συνταξιούχους. Ωστόσο
συντρέχουν οι ίδιοι νομικοί λόγοι για επιστροφή της έκτακτης
εισφοράς αλληλεγγύης του Ν. 4002/2011.
3- Σύμφωνα με το σχετικό (β) Άρθρο: 2 «1. Σκοπός των Ενώσεων
είναι: α…, β…,
γ. Η επιµέλεια των συµφερόντων και η παρακολούθησις και
διεκπεραίωσις των γενικών ζητηµάτων των µελών αυτών.
4- Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στις
αναγκαίες ενέργειες για την άμεση διακοπή από τη μηναία
σύνταξή των συνταξιούχων στελεχών των Ε.Δ. της παρακράτησης
της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και της επιπλέον
Εισφοράς άρθ. 2 παρ. 14 εδ. α Ν. 4002/2011 από 10/2/2017,
ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’ αριθμ. 244/2017 Αποφάσεως της
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και την αναδρομική
επιστροφή όλων των αντισυνταγματικώς παρακρατηθέντων
ποσών υπέρ Ε.Α.Σ από ημερομηνίας 10/2/2017.

Υποστράτηγος Ε.Δανιάς. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Συνταγματάρχης Ν.Καίσαρης ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ
Αντιναύαρχος Σπ.Περβαινάς Π.Ν. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΝ και Συντονιστικού
Αντιπλοίαρχος (Ε) Γρ.ΓεωργακόπουλοςΠΝ εα Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ
Αντιπτέραρχος (Ι) Σ.Καββούρης Π.Α. ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντισμήναρχος (Ρ) Ι.Κρανιάς Π.Α.ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου
Αντιναύαρχος Σπ. Περβαινάς Π.Ν. εα