Δεν φαίνεται να υπάρχει ελπίδα επιστροφής των εισφορών των ΕΜΘ αφού ο ΥΕΘΑ Πάνος Καμμένος τονίζει και πως η τροπολογία ΔΕΝ ψηφίστηκε και πως οι αποφάσεις είναι θέμα ΥΠΟΙΚ.

Πιο συγκεκριμένα ο ΥΕΘΑ αναφέρει σε απάντηση του στην Βουλή πως στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.2936/2001, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2984/02 και Ν.3257/2004 προβλέπεται ότι «Οι εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας του Ν. 1848/89 που είχαν καταταγεί στις ΕΔ μέχρι την 31.12.1992, καθίστανται από τη μετάταξή τους ως εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων των Κλάδων των ΕΔ, χωρίς την καταβολή καμιάς πρόσθετης κράτησης. Ο χρόνος ασφάλισής τους στο ΙΚΑ και στο ΙΚΑ/ΕΤΑΜ συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης». Στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν.2936/2001, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2984/02 προβλέπεται ότι «Οι εθελοντές και εθελόντριες του Ν. 1848/89 που έχουν καταταγεί στις ΕΔ μετά την 1. 1. 1993, υπάγονται στην ασφάλιση του Δημοσίου και καθίστανται μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων και Ταμείων Αλληλοβοηθείας των Κλάδων των ΕΔ. Ο χρόνος ασφάλισής τους στο ΙΚΑ και στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.».


Δειτε και:

Ποια αναδρομικά εδώ και τώρα; ΔΕΝ υπάρχουν λεφτά


Επιπρόσθετα, στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 3865/10, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4024/11 προβλέπεται ότι «ο χρόνος υπηρεσίας των Εθελοντών Μακράς Θητείας του Ν.1848/1989 που διανύθηκε στις ΕΔ με την ιδιότητα του Οπλίτη
Πενταετούς Υποχρέωσης ή Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης…………….και για τον οποίο ασφαλίσθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας».

Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια και επικουρική σύνταξη (εργοδότη και ασφαλισμένου) που έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ για το παραπάνω χρονικό διάστημα αποδίδονται στο Δημόσιο και τα Μετοχικά Ταμεία κατά περίπτωση, εντός εξαμήνου από την κοινοποίηση σε αυτά της σχετικής πράξης αναγνώρισης».

Πλέον των ανωτέρω, αναφέρει ο ΥΕΘΑ, στις διατάξεις που διέπουν τα Μετοχικά Ταμεία των ΕΔ, προβλέπεται η διενέργεια κρατήσεων στις αποδοχές των ΕΜΘ υπέρ των εν λόγω Ταμείων.

Το πιο σημαντικό ίσως σημείο της απάντησης του ΥΕΘΑ ειναι αυτό που τονίζει πως το Υπουργείο Οικονομικών, λόγω αρμοδιότητας, συμπεριέλαβε σε σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε στη Β.τ.Ε τον Σεπτέμβριο 2015, ρύθμιση σύμφωνα με την οποία στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 3865/10 προστίθεται εδάφιο με το οποίο προβλέπεται «Αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις ΕΔ, κατά την οποία ήταν ασφαλισμένα στο ΙΚΑ, είχαν καταβάλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, τα καταβληθέντα ποσά για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑΜ αποδίδονται στους ίδιους…. », ωστόσο, όπως αναφέρεται η ως άνω προτεινόμενη ρύθμιση τελικά δεν ψηφίσθηκε.

Ο ΥΕΘΑ πάντως αναφέρει πως για το θεμα θα απαντήσουν και τα λοιπά συνερωτώμενα Υπουργεία.

LEAVE A REPLY