Πολεμικό Ναυτικό ΟΡΜΗ ΑΣΤΡΑΠΗ

Οι ΕΜΘ πρέπει να έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 5 έτη πραγµατικής υπηρεσίας και οι ΕΠΟΠ τουλάχιστον 12 έτη.

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης Μετάταξης στο Σώµα Μονίµων Υπαξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού έχουν άντρες και γυναίκες Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγµατικής υπηρεσίας και Επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), αντίστοιχα, που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγµατικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ και έχουν πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα ή ισότιµο αναγνωρισµένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής, µε ειδικότητα που προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών τους, προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθµού τον οποίο φέρουν, εφόσον πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 12 του Ν.3883/10.

Δείτε όλο το έγγραφο: ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΠΟΠ ΕΜΘ

LEAVE A REPLY