Κρίσεις 2018: Δείτε το ΕΓΓΡΑΦΟ με ΟΛΑ τα ονόματα για τις Προαγωγές ΕΜΘ.

 

 

Ανακοινώθηκαν σήμερα οι κρίσεις για τις προαγωγές των ΕΜΘ. Αναρτήθηκε η υπ΄ αριθµό Φ.412.32/12/570811/Σ.4436/ΓΕΣ/ Β1(∆ΙΠΡΟ)/3α, Απόφαση του ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, «Προαγωγές ΕΜΘ Υπαξιωµατικών», για την οποία έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισµό εξόδων οικονοµικού έτους 2018 µε την υπ΄ αριθµό 139671/29-05-18 βεβαίωση του ΓΕΣ/∆ΟΙ/2.

2. Οι προαγόµενοι Υπαξιωµατικοί, να εγγραφούν στην επετηρίδα µετά τους υπηρετούντες οµοιοβάθµους τους και µε ηµεροµηνία προαγωγής την αναγραφόµενη στην απόφαση προαγωγής τους.
Αυτή είναι η εγκύκλιος ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΕΜΘ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ.