ΒΟΛΕΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

Διαβάστε τι προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ που τέθηκε σε διαβούλευση. Τι προβλέπει για ΕΜΘ και ΟΒΑ.

 

Σε διαβούλευση έχει τεθεί από χθες το μεσημέρι το πολυσυζητημένο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Περιλαμβάνει 69 άρθρα ενώ στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης υπάρχει και η Αιτιολογική Έκθεση για κάθε άρθρο. Όπως συνηθίζεται μπορεί ο καθένας να διαβάσει το νομοσχέδιο και να κάνει σχόλια για το κάθε άρθρο προκειμένου να εξυπηρετηθεί και ο ρόλος της διαβούλευσης.

Όσον αφορά τους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) το νομοσχέδιο στο άρθρο 5, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση προβλέπει τα εξής:

Με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, θεσμοθετείται, για πρώτη φορά , η δυνατότητα των Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.)να παραμένουν Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.). Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ιεραρχία και εξέλιξη των ανθυπασπιστών και των υπαξιωματικών των ΕΔ [ν.δ.445/1974 (Α ́ 160)], ως όρια ηλικίας, με τησυμπλήρωση των οποίων αυτοί αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα, ορίζονται το πεντηκοστό τέταρτο (54ο) και πεντηκοστό (50ο) έτος, αντίστοιχα.

Τα εν λόγω όρια ηλικίας λαμβάνουν υπόψη ένα σταθερό χρονικό σημείο κατάταξης στις ΕΔ, το οποίο όμως δεν ισχύει για την κατηγορία των Ε.Μ.Θ., οι οποίοικατατάσσονταν από το δέκατο όγδοο (18ο) έως και το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας τους, με αποτέλεσμα τα στελέχη αυτά να αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα, λόγω κατάληψής τους από τα όρια ηλικίας, χωρίς ωστόσο να θεμελιώνουν δικαίωμα λήψης πλήρους σύνταξης.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί επιπρόσθετα ένα δυσαναπλήρωτο κενό στις τάξεις του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς τα έμπειρα αυτά στελέχη θα μπορούσαν να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, συνεισφέροντας στην εκπλήρωση της αποστολής των ΕΔ.

Περαιτέρω, η διασφάλιση της δυνατότητας των Ε.Μ.Θ. να κατοχυρώσουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης υπαγορεύεται από τις συνταγματικές επιταγές που επιβάλλουν σεβασμό και προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ενώ εδράζεται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης των στελεχών των ΕΔ.

Κατόπιν των ανωτέρω, με την προτεινόμενη ρύθμιση, στους Ε.Μ.Θ. που δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας και οι οποίοι αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα, λόγω κατάληψής τουςαπό τα καθοριζόμενα στην περίπτωση α ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν.δ.445/1974 όρια ηλικίας, παρέχεται το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμούν, να τίθενται εκτός οργανικών θέσεων, ασκώντας τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους, μέχρι τη συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου (58ου) έτους της ηλικίας τους, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα λήψης σύνταξης που θα τους εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.

Με τις επιμέρους διατάξεις του άρθρου, καθορίζεται το πλαίσιο της οικειοθελούς παραμονής τους, η διαδικασία με την οποία υποβάλλουν την αίτηση παραμονής τους στις τάξεις των ΕΔ, οι σχετικές προθεσμίες καθώς και τα αρμόδια όργανα που, είτε επιλαμβάνονται, είτε συμπράττουν γνωμοδοτικά στη διαδικασία εξέτασης της αίτησης, είτε αποφαίνονται επί αυτής.

Σχετικά με την αναφορά στην παρ. 6 άρθρου 13 του ν.1848/1989 (Α ́ 165) σημειώνεται ότι ως προς τις κρατήσεις και το ασφαλιστικό καθεστώς των ανωτέρω κατηγοριών εφαρμόζεται η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης.

Όσον αφορά τους ΟΒΑ το νομοσχέδιο προβλέπει αναλυτικά στην αιτιολογική έκθεση:

Με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, επιχειρείται η στελέχωση των Μονάδων για μία επιπλέον τριετία, με αριθμητικά επαρκές και ειδικά εκπαιδευμένο κατώτερο στρατιωτικό προσωπικό αυξημένων επαγγελματικών προσόντων για την πλήρωση του υφιστάμενου ελλείμματος των Μονάδων σε ανθρώπινο δυναμικό και της διατήρησης στο επιθυμητό επίπεδο του απαιτούμενου βαθμού επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), δεδομένου ότι θα επιτευχθεί περαιτέρω βελτίωση της ήδη υφιστάμενης εξειδίκευσης των Οπλιτών -21-Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), αφού θα υπάρχει επιπλέον χρόνος για περισσότερη, αρτιότερη, ποιοτικότερη και αποδοτικότερη εκπαίδευση και αξιοποίησή τους.

Διασφαλίζεται έτσι περαιτέρω η ασφάλεια και η σταθερότητα, καθώς και η επίτευξη των εθνικών στόχων, καθόσον η μαχητική ισχύς των ΕΔ εξαρτάται σημαντικά, εκτός των άλλων, από την ποσοτική επάρκεια του έμψυχου δυναμικού της.

Επιπλέον, θεσπίζεται η δυνατότητα να υπηρετούν ως ΟΒΑ στις Ειδικές Δυνάμεις ή στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ), και ενδιαφερόμενοι που εκπληρώνουν ή εκπλήρωσαν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση σε οποιονδήποτε Κλάδο των ΕΔ, καθώς και σε οποιοδήποτε Όπλο ή Σώμα του Στρατού Ξηράς.

Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους ήδη υπηρετούντες ΟΒΑ σε οποιονδήποτε Κλάδο ή Όπλο-Σώμα του Στρατού Ξηράς.

Προς τούτο, ρυθμίζεται η δυνατότητα μεταφοράς από Κλάδο σε Κλάδο, καθώς και μετάταξης εντός του Κλάδου, των προαναφερομένων στις Ειδικές Δυνάμεις -ΟΥΚ.

Ως εκτούτου, τροποποιείται αντίστοιχα το άρθρο13 τουν.1911/1990. Ειδικότερα:Με την παράγραφο1, δίνεται η δυνατότητα στους ήδη υπηρετούντες ΟΒΑ να παραμένουν υπό τα όπλα για μια επιπλέον τριετία.

Επιπλέον, θεσπίζεται η δυνατότητα να υπηρετούν ως ΟΒΑ στις Ειδικές Δυνάμεις ή στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ), και ενδιαφερόμενοι που εκπληρώνουν ή εκπλήρωσαν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση σε οποιονδήποτε Κλάδο των ΕΔ, καθώς και σε οποιοδήποτε Όπλο ή Σώμα του Στρατού Ξηράς.

Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους ήδη υπηρετούντες ΟΒΑ σε οποιονδήποτε Κλάδο ή Όπλο-Σώμα του Στρατού Ξηράς.

Προς τούτο, ρυθμίζεται η δυνατότητα μεταφοράς από Κλάδο σε Κλάδο, καθώς και μετάταξης εντός του Κλάδου, των προαναφερομένων στις Ειδικές Δυνάμεις -ΟΥΚ.

Ακόμη, απαλείφεται η φράση «αποδοχές μονίμου λοχία», δεδομένου ότι πλέον, ειδική πρόβλεψη για τις αποδοχές τους υπάρχει στον ν.4472/2017, με τον οποίο ρυθμίζεται το σύνολο των μισθολογικών θεμάτων όλων των στελεχών των ΕΔ, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΒΑ.

Με την παράγραφο 2, προβλέπεται ότι το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) αποτελεί το αρμόδιο όργανο κατανομής των θέσεων των ΟΒΑ ανά Κλάδο των ΕΔ, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα υπήρχε κενό νόμου ως προς το αποφασίζον όργανο, εν τοις πράγμασι δε το ΣΑΓΕ προέβαινε σε προηγούμενη αριθμητική κατανομή των προς πλήρωση θέσεων των υποψηφίων ΟΒΑ.

Με την παράγραφο3, προβλέπεται υποχρέωση τρίμηνης παραμονής των ΟΒΑ, πριν από τη δυνατότητα υποβολής αίτησης διακοπής της εκάστοτε αναληφθείσας υποχρέωσής τους, προκειμένου αφενός να διατηρηθεί ικανός αριθμός ανθρώπινου δυναμικού στις τάξεις των ΕΔ για την εκπλήρωση αποστολών αυξημένων απαιτήσεων, όπως αυτές με τις οποίες είναι κατεξοχήν επιφορτισμένες οι Μονάδες, και αφετέρου η αναπλήρωση των ελλείψεων να καθίσταται ευκολότερη και αμεσότερη, εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, με την ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντιστοίχου αριθμού από τους υπεράριθμους υποψήφιους.

Περαιτέρω, με την παράγραφο 4, ρυθμίζονται λοιπά θέματα (απόλυση, μεταφορά ή μετάταξη), σε σχέση με την ολοκλήρωση ή μη της εκπαίδευσης που απαιτείται για να υπηρετήσουν ως ΟΒΑ Ειδικών Δυνάμεων -ΟΥΚ, ως εξής: α.Όσοι ανακατατασσόμενοι οπλίτες ή επανακατατασσόμενοι έφεδροι δεν ολοκληρώνουν την ως άνω εκπαίδευση, απολύονται από τις ΕΔ. β.Όσοι από τους ήδη υπηρετούντες ΟΒΑ σε άλλο Κλάδο ή Όπλο ή Σώμα (για τον ΣΞ), δεν ολοκληρώνουν την ως άνω εκπαίδευση, εξακολουθούν να
-22-υπηρετούν ως ΟΒΑ,προς εκπλήρωση του υπολοίπου της αναληφθείσας υποχρέωσής τους. γ.Όσοι από τους ήδη υπηρετούντες ΟΒΑ ολοκληρώνουν την ως άνω εκπαίδευση, μεταφέρονται ή μετατάσσονται στις Ειδικές Δυνάμεις -ΟΥΚ, από τον Κλάδο ή το Όπλο -Σώμα (για τον ΣΞ), που υπηρετούν.

LEAVE A REPLY