Η ΠΟΕΣ έστειλε έγγραφο για τους ΕΜΘ προς τον Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης για το νομικό καθεστώς της μετοχικής τους σχέσης.

 

 

Η ΠΟΕΣ έστειλε στον αναπληρωτή υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσο Πετρόπουλο έγγραφο σχετικά με το νομικό καθεστώς αναγνώρισης της μετοχικής σχέσης των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) με τα οικεία Μετοχικά Ταμεία.

Αναλυτικά το έγγραφο:

ΠΡΟΣ : – Αν. Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Αρ. Πρωτ. 588/2017 κ. Α. Πετρόπουλο Αθήνα, 17 Οκτ 2017
Αν. Υπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Χουλιαράκη
– Μ.Τ.Σ., Μ.Τ.Ν., Μ.Τ.Α.
Ε.ΛΟ.Α.Σ., Ε.ΛΟ.Α.Ν., Ε.ΛΟ.Α.Α.

ΚΟΙΝ : – κ.κ. ΥΕΘΑ, ΑΝΥΕΘΑ
– ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ
– ΠΟΕΣ
– Πρωτοβάθμιες ενώσεις – μέλη μας

ΘΕΜΑ : Νομικό Καθεστώς Αναγνώρισης της Μετοχικής Σχέσης των Εθελοντών Μακράς Θητείας με τα οικεία Μετοχικά Ταμεία

ΣΧΕΤ : α. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 554/25-10-2009 έγγραφό μας
β. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 16/08-1-2010 έγγραφό μας
γ. Ν.2936/2001 (ΦΕΚ Α΄ 166, «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις»)
δ. Ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α΄ 12, «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις»)
ε. Ν.Δ.398/1974 (ΦΕΚ Α΄ 116, «Περί Ταμείων Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας»)

1. Επανερχόμενοι, για ακόμη μία φορά, στα σχετικά (α) και (β) έγγραφά μας, που αφορούν στο νομικό καθεστώς αναγνώρισης της μετοχικής σχέσης των Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) με τα οικεία Μετοχικά Ταμεία και τους υπ΄ αυτά Ειδικούς Λογαριασμούς, σας γνωρίζουμε ότι:

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 15 του σχετικού (γ), ορίζεται ότι: «1. Οι μη μονιμοποιηθέντες εθελοντές και εθελόντριες του Ν.Δ. 445/1974 (ΦΕΚ 160 Α’) και οι εθελόντριες του Ν. 705/1977 (ΦΕΚ 279 Α’) καθίστανται από την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων και των Ταμείων Αλληλοβοηθείας των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα Ταμεία Αλληλοβοηθείας με καταβολή πρόσθετης κράτησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των Ταμείων αυτών. Σε αυτούς εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11. 2. Οι εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας του Ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α), που είχαν καταταγεί στις Ε.Δ. μέχρι την 31.12.1992, καθίστανται από τη μετάταξή τους ως εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων των Κλάδων των Ε.Δ, χωρίς την καταβολή καμιάς πρόσθετης κράτησης. Ο χρόνος ασφάλισής τους στο Ι.Κ.Α. και στο Ι.Κ.Α./Τ.Ε.Α.Μ. συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα Ταμεία Αλληλοβοηθείας με καταβολή πρόσθετης κράτησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για τα Ταμεία αυτά, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας, πλην των περιπτώσεων που για το ανωτέρω χρονικό διάστημα κατέβαλαν την ως άνω κράτηση υπέρ του οικείου Ταμείου τους. Σε αυτούς εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11. 3. Οι εθελοντές και εθελόντριες του Ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α), που έχουν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά την 1.1.1993, υπάγονται στην ασφάλιση του Δημοσίου και καθίστανται μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων και Ταμείων Αλληλοβοηθείας των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο χρόνος ασφάλισής τους στο Ι.Κ.Α. και στο Ι.Κ.Α./Τ.Ε.Α.Μ. συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας με καταβολή πρόσθετης κράτησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των αυτών Ταμείων, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως Ε.Π.Υ. Σε αυτούς εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11.»

β. Σύμφωνα, επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του σχετικού (δ), ορίζεται ότι: «Ο χρόνος υπηρεσίας των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) του ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α΄) που διανύθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις με την ιδιότητα του Οπλίτη Πενταετούς Υποχρέωσης (ΟΠΥ) ή του Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ), καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας των ανακαταταγμένων Εφέδρων Αξιωματικών Μακράς Διάρκειας, οι οποίοι ανανέωσαν την παραμονή τους στο Στράτευμα με βάση τις διατάξεις του ν. 1680/1987 (ΦΕΚ 7 Α΄), και για τον οποίο ασφαλίσθηκαν στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και για όσους υπηρέτησαν ως ΟΠΥ ή ΕΠΥ, οι οποίοι μετά την απομάκρυνσή τους από τις θέσεις αυτές κατατάχθηκαν στα Σώματα Ασφαλείας ή το Πυροσβεστικό Σώμα ή διορίστηκαν στο Δημόσιο. Η αναγνώριση γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, με πράξη της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια και επικουρική σύνταξη (εργοδότη και ασφαλισμένου) που έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ για το παραπάνω χρονικό διάστημα αποδίδονται στο Δημόσιο και τα Μετοχικά Ταμεία κατά περίπτωση, εντός εξαμήνου από την κοινοποίηση σε αυτά της σχετικής πράξης αναγνώρισης.».

γ. Σύμφωνα, τέλος, με τις συνδυασμένες διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 10 του σχετικού (ε), ορίζεται ότι: «1. Αναγνωρίζονται ως χρόνος μετοχικής σχέσεως των εν άρθρω 8 μετόχων, εις το οικείον Ταμείον Αλληλοβοηθείας, αι κάτωθι υπηρεσίαι εις οιονδήποτε Κλάδον των Ενόπλων Δυνάμεων ή Σώμα Ασφαλείας ή Λιμενικόν Σώμα, ασχέτως της χρονικής περιόδου κατά την οποία διηνύθησαν αύται, ως και ο χρόνος σπουδών, εφ όσον δεν συμπίπτει προς ετέραν υπηρεσίαν, αναγνωριζομένην ως τοιαύτην μετοχικής σχέσεως προς το ταμείον τούτο….. 3. Η αναγνώρισης του εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου χρόνου μετοχικής σχέσεως, γίνεται δι΄ αποφάσεως του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει των κατά περίπτωσιν απαιτουμένων δικαιολογητικών και δια καταβολής προσθέτου μηνιαίας κρατήσεως, εκ ποσοστού τέσσαρα επί τους εκατό (4%), υπολογιζομένης επί των κατά τον χρόνον της καταβολής της προσθέτου κρατήσεως λαμβανομένων αποδοχών, επί τόσον χρονικόν διάστημα, όσον ο αναγνωριζόμενος χρόνος υπηρεσίας. Το υπόλοιπον των τυχόν μη καταβληθεισών κρατήσεων μέχρι της εξόδου του Στρατιωτικού, εκπίπτεται εκ του καταβληθησομένου εφ άπαξ βοηθήματος 4. Εις ας περιπτώσεις, δια τον αναγνωριζόμενον χρόνον, είχεν ο μέτοχος επιβαρυνθή δια κρατήσεων υπέρ οιουδήποτε εκ των τριών Ταμείων Αλληλοβοηθείας των Ενόπλων Δυνάμεων, το ποσοστόν της ανωτέρω προσθέτου μηνιαίας κρατήσεως μειούται εις το ήμισυ (2%).

2. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι, από την κατάταξή τους οι Οπλίτες Πενταετούς Υπηρεσίας (ΟΠΥ), δηλαδή οι εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας του Ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α), αντιμετώπισαν προβλήματα με το ασφαλιστικό τους καθεστώς, το οποίο ήταν απολύτως ασαφές, γεγονός που επιβεβαίωσε ακόμη και το ίδιο το (πρώην) ΙΚΑ, με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Α/21/448/50/29-11-2001/ΙΚΑ/ΔΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ/Τμ. ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ έγγραφό του προς τη Διεύθυνση Οικονομικού του ΥΠΕΘΑ, περιγράφοντας μάλιστα περιπτώσεις κρατήσεων υπέρ του ΙΚΑ μετά την παρέλευση της πρώτης πενταετίας και τη μετάταξή τους ως Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.), καθιστώντας αυτές ως παράνομες και ακυρωτέες σύμφωνα με το αρθρ. 3 του α.ν. 1845/51.

3. Ήδη συνάδελφοί μας εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας του Ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α), που υπηρετούν ακόμη στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αντιμετωπίζουν προβλήματα και με δεδομένο ότι έχει παρέλθει ο χρόνος έχουν απωλέσει κάθε δικαίωμα απαίτησης.

4. Οι ανωτέρω [εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας του Ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α)] κατέβαλλαν, από την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, ασφαλιστικές εισφορές (4% όπως όλοι οι συνάδελφοί τους εκ των παραγωγικών σχολών) τόσο υπέρ του επικουρικού ταμείου του ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ όσο και ταυτοχρόνως υπέρ των Μετοχικών Ταμείων και των υπ΄ αυτών Ειδικών Λογαριασμών.

5. Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, οι ως άνω [εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας του Ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α)], κατέβαλλαν, από την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές (2%, χωρίς να καταβληθεί από οποιοδήποτε στέλεχος άλλης προελεύσεως) ταυτοχρόνως υπέρ των Μετοχικών Ταμείων και των υπ΄ αυτών Ειδικών Λογαριασμών.

6. Ωστόσο, τα Μετοχικά Ταμεία και οι υπ΄ αυτά Ειδικοί Λογαριασμοί, με σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων, εξ όσων γνωρίζουμε από το έτος 1999, θεωρώντας στο παρελθόν μη ηθική την επιπλέον εισφορά του 2%, της παρ. 5, που εκ των νόμων υποχρεούνταν να καταβάλλουν οι προμνησθέντες εθελοντές και εθελόντριες του Ν.445/74 και οι εθελόντριες του Ν.705/1977 αναγνώρισαν τη μετοχική τους σχέση με τα Ταμεία χωρίς την καταβολή της επιπλέον κράτησης – εισφοράς 2%, κατά παρέκκλιση των ως άνω νομικών διατάξεων.

7. Προς αποκατάσταση αυτής της διάκρισης σε βάρος προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων ίδιας κατηγορίας, αλλά και επειδή θεωρούμε το θέμα της αποκατάστασής τους απολύτως ηθικό, προτείνουμε τις εξής τροποποιήσεις:

α. Η παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.2936/2001 τροποποιείται ως εξής: «Οι εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας του Ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α), που είχαν καταταγεί στις Ε.Δ. μέχρι την 31.12.1992, καθίστανται από την κατάταξή μετάταξή τους στις Ε.Δ. ως εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων και των υπ΄ αυτών Ειδικών Λογαριασμών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων Ε.Δ., χωρίς την καταβολή καμιάς πρόσθετης κράτησης. Ο χρόνος ασφάλισής τους στο Ι.Κ.Α. και στο Ι.Κ.Α./Τ.Ε.Α.Μ. συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα Ταμεία Αλληλοβοηθείας χωρίς με καταβολή πρόσθετης κράτησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για τα Ταμεία αυτά, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας, πλην των περιπτώσεων που για το ανωτέρω χρονικό διάστημα κατέβαλαν την ως άνω κράτηση υπέρ του οικείου Ταμείου τους. Σε αυτούς εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11.

β. Η παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν.2936/2001 τροποποιείται ως εξής: «Οι εθελοντές και εθελόντριες του Ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α), που έχουν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά την 1.1.1993, υπάγονται στην ασφάλιση του Δημοσίου και καθίστανται από την κατάταξή τους μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων και των υπ αυτών Ειδικών Λογαριασμών Ταμείων Αλληλοβοηθείας των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς την καταβολή καμιάς πρόσθετης κράτησης. Ο χρόνος ασφάλισής τους στο Ι.Κ.Α. και στο Ι.Κ.Α./Τ.Ε.Α.Μ. συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τους Ειδικούς Λογαριασμούς των Μετοχικών Ταμείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων Ταμεία Αλληλοβοηθείας χωρίς με καταβολή πρόσθετης κράτησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των αυτών Ταμείων, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως Ε.Π.Υ. Σε αυτούς εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11.»

γ. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.3865/2010 (Α’ 120) αντικαθίσταται από της ισχύος του ως εξής: «Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη (εργοδότη και ασφαλισμένου) που έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ για το παραπάνω χρονικό διάστημα αποδίδονται στο Δημόσιο και στα Μετοχικά Ταμεία κατά περίπτωση, εντός εξαμήνου από την κοινοποίηση σε αυτά της σχετικής πράξης αναγνώρισης. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που κατέβαλαν τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για το ίδιο διάστημα, τόσο στα οικεία Μετοχικά Ταμεία και στους υπ΄ αυτά Ειδικούς Λογαριασμούς, όσο και στο Επικουρικό Ταμείο του Ι.Κ.Α./Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ., επιστρέφονται σε αυτά τα καταβληθέντα ποσά από τα Επικουρικά Ταμεία Ι.Κ.Α./Ε.Τ.Α.Μ. ή Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Εάν τα ανωτέρω ποσά έχουν αποδοθεί, από το Ε.Τ.Α.Μ. ή το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. στα οικεία Μετοχικά Ταμεία και τους υπ΄ αυτά Ειδικούς Λογαριασμούς, αποδίδονται στους ιδίους από τα Ταμεία αυτά, εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση σε αυτά της σχετικής πράξης.».

LEAVE A REPLY