Στην προκήρυξη 108 προσλήψεων για Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) προχωρά το Πολεμικό Ναυτικό και οι αιτήσεις είναι μέχρι 29 Σεπτεμβρίου.

 

 

Από το Γενικό Επιτελείο Πολεμικού Ναυτικού προκηρύσσονται εκατόν οκτώ (108) προ­σλήψεις οπλιτών και εφέδρων, για ανα­κατάταξη ή επανακατάταξη, για βραχεία περίοδο δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους, οι οποίες έχουν εγκριθεί για το έτος 2017. Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά έως την 29η Σεπτεμβρίου 2017 (όσα θα υποβληθούν έπειτα από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρό­θεσμα), όπως παρακάτω:

α. Οι οπλίτες, στις Μονά­δες όπου υπηρετούν, εφόσον απολύονται οριστικώς από 29 Οκτωβρίου έως 29 Δεκεμβρίου 2017.

β. Οι έφεδροι, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (Σ.Υ.), στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους, εφόσον δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυ­σης από τις Ένοπλες Δυνάμεις, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

Αιτήσεις

Οι Μονάδες και οι Στρατολογικές Υπηρεσίες:

α. Ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν εντός πέντε (5) ημερών στο ΓΕΝ/Β4, αφού επισυνάψουν πλήρες ΑΦΜ, το οποίο, ει­δικά για τους υπηρετούντες, να είναι ελεγμένο και θεωρημένο από την αρμόδια Στρατολογική Υπη­ρεσία.

β. Υποβάλλουν με τηλεομοιοτυπία (αριθμ. FAX 2106551096) ή με e-mail (gen b4@navy.mil. gr) στο ΓΕΝ/Β4 τη συγκεντρωτική κατάσταση της Προσθήκης «4» του Παραρτήματος «Δ», με τα στοι­χεία των υποψηφίων που υπέβαλαν εμπροθέσμως δικαιολογητικά, έως την 29η Σεπτεμβρίου 2017.

γ. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Πα­ραρτήματος «Α» ή υποβάλλουν εκπροθέσμως τα δικαιολογητικά και εφόσον αυτοί επιμένουν, τα παραλαμβάνουν και τα υποβάλλουν στο ΓΕΝ/Β4, αφού συνταχθεί σχετική πράξη επί της αιτήσεως για το εν γνώσει των αιτούντων εκπρόθεσμο της αιτήσεως ή ελλιπές των τυπικών προσόντων, την οποία και θα υπογράφουν οι ενδιαφερόμενοι.

Δείτε το σχετικό έγγραφο 6ΥΧΑ6-ΩΑΚ(1)

LEAVE A REPLY