Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ΠΟΜΕΝΣ ετοίμασε και προώθησε στη Βουλή τροπολογία για το συνταξιοδοτικό των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ΠΟΜΕΝΣ ετοίμασε και προώθησε στην Βουλή Τροπολογία για το Συνταξιοδοτικό των Στελεχών Ε.Δ. (1990 – 1992).

Aναλυτικά η Τροπολογία.

ΘΕΜΑ: Τροπολογία για το Συνταξιοδοτικό Στελεχών Ε.Δ. (1990 – 1992)

ΣΧΕΤ. : α. Ν.1249/1982 β. Ν.1902/1990 γ. Ν.1976/1991 δ. Ν.2084/1992 ε. Ν.3513/2006 στ. ΠΔ 169/2007 ζ. Ν.3865/2010 η. Υπ’ αριθ. 27135/0092/16-2-2011 Εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ. θ. Ν.4387/2016 ι. Υπ’ αριθ. 84/25 Σεπ 2017/Ε.Σ.ΠΕ.Θ

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) ως νόμιμος και θεσμικός εκπρόσωπος των εν ενεργεία Στρατιωτικών, σας ενημερώνει για ένα μείζον ηθικής τάξεως πρόβλημα, συμφώνως του (ι) σχετικού που μας απέστειλε η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ), η οποία στο παρελθόν το ανέδειξε τόσο στον έντυπο τύπο, όσο και στο διαδίκτυο, καθώς και στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κοινοβουλευτικού ελέγχου.

2. Συγκεκριμένα, οι διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 22 του (η) σχετικού, που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ), επιφυλάσσουν δυσμενή διακριτική μεταχείριση σε βάρος του προσωπικού που κατατάχθηκε κατά τα έτη 1990 – 1992. Η παραπάνω κατηγορία ένστολων, προφανώς εκ παραδρομής, αποκλείστηκε αυθαίρετα από τις ευεργετικού χαρακτήρα μεταβατικές διατάξεις του νόμου, που ισχύουν και περιορίζονται μόνο για όσους που προσελήφθησαν την περίοδο 1984 – 1989.

3. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του (η) σχετικού, οι παλαιοί ασφαλισμένοι, όπως οριοθετήθηκαν χρονικά (1984 – 1992) με την ψήφιση του (δ) όμοιου, δεν αντιμετωπίζονται με ενιαίο τρόπο, αλλά διαχωρίζονται οριστικά και δια παντός.

Πρέπει μάλιστα να τονιστεί ότι, οι οποίες τροποποιήσεις – μεταρρυθμίσεις επήλθαν επί του ασφαλιστικού συστήματος μεταγενέστερα του (δ) σχετικού, όπως επίσης όλες οι συναφείς προβλέψεις των (ε), (στ) και (θ) όμοιων, δεν κατέτμησαν, ούτε διαχώρισαν την υπόψη κατηγορία εργαζομένων, δημιουργώντας εμφανείς ανισότητες και αδικίες.

4. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του (η) σχετικού, καθορίζεται ότι: ‘’αυξάνονται, σταδιακά, από 01-01-2011 τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των στρατιωτικών, γενικά, (νέοι και παλαιοί ασφαλισμένοι), οι οποίοι συμπληρώνουν, από 01-01-2011 και μετά, 24 1/2 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, ως εξής: Για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών, που συμπληρώνουν 24 1/2 έτη συντάξιμης υπηρεσίας:- το έτος 2011, απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.- το έτος 2012, απαιτούνται 27 1/2 έτη.- το έτος 2013, απαιτούνται 29 έτη.- το έτος 2014, απαιτούνται 30 1/2 έτη.

Για όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και το έτος 2014 (συμπλήρωση 24 1/2 ετών συντάξιμης υπηρεσίας), ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής τους δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές που επέρχονται με τις λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού. Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας’’.

5. Από τις παραπάνω ρυθμίσεις, διαφαίνεται η αρχική πρόθεση του νομοθέτη, για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας και ισονομίας, να θεσπίσει μεταβατικές διατάξεις, οι οποίες όμως αδικαιολόγητα και απολύτως καταχρηστικά περιορίζονται στους παλαιούς ασφαλισμένους που κατετάγησαν μεταξύ των ετών 1986 – 1989, χωρίς να περιλαμβάνει περαιτέρω μεταβατική κλιμάκωση (σε εύλογο βάθος χρόνου) για τους λοιπούς παλαιούς ασφαλισμένους (1990 – 1992), που αποτελούν εξαιτίας αυτού του γεγονότος μια ανεξάρτητη κατηγορία (παγκόσμια πρωτοτυπία).

6. Από τα παραπάνω, προκύπτει σωρεία αναπάντητων ερωτημάτων τόσο για τις παραλήψεις που διέλαθαν της προσοχής του νομοθέτη, όσο και για την εν συνεχεία αδιαφορία της Πολιτείας, να αποκαταστήσει το υπόψη προσωπικό. Αναλυτικότερα, γεννώνται τα εξής ζητήματα που χρήζουν επίλυσης από μια Πολιτεία που θέλει να αποκαλείται ευνομούμενη:

α. Η υφιστάμενη ρύθμιση, ανταποκρίνεται στη διαρκή απαίτηση των πολιτών για στοιχειώδη αξιοκρατία και ισονομία ως βασική υποχρέωση του Κράτος Δικαίου, αφού σύμφωνα με αυτή όσοι προσελήφθησαν ολίγους μήνες νωρίτερα είτε εντός του 1989 ή και ακόμη εντός του ιδίου έτους (Α’ εξάμηνο 1990) να επιβαρυνθούν κατ’ ουσία με επιπλέον 6 μήνες υπηρεσίας (25 ½ έτη πραγματικής υπηρεσίας + 5 συντάξιμα έτη του άρθρου 40 του Π.Δ 169/2007, ήτοι συνολικά 30 ½ συντάξιμα έτη) ώστε να έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης το έτος 2015 διατηρώντας έτσι τα πλεονεκτήματα του ισχύοντος ασφαλιστικού, ενώ οι εναπομείναντες παλαιοί ασφαλισμένοι (1990 – 1992) θα επιβαρυνθούν με επιπλέον 14 ½ έτη, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν αρχής γενομένης από το έτος 2030 και εντεύθεν, υποκείμενοι μάλιστα στα νέα δεδομένα (επί το δυσμενέστερο) σε ότι αφορά στον κανονισμό (ύψος) της σύνταξης;

β. Είναι ηθικά αποδεκτή η διάσπαση με τη μέθοδο της ‘’σαλαμοποίησης’’ της αμιγούς ομάδας ασφαλισμένων της περιόδου 1984-1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι), σε ασφαλισμένους προ του 1990 και στους μετέπειτα και έως το 1992;

7. Επειδή η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα είναι δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη, για την άρση λοιπόν της υφιστάμενης αδικίας σε βάρος μεγάλης μερίδας συναδέλφων και την αποκατάσταση της περί δικαίου έννοιας, η Ένωση Στρατιωτικών περιφέρειας Θεσσαλίας προτείνει και η Ομοσπονδία συντάσσεται θετικά προς την κατεύθυνση αυτής της πρότασης, έτσι ώστε να δρομολογηθεί η τροποποίηση του (η) σχετικού, όπως παρακάτω:

α. Με τη κατάργηση των παρ. 3 & 4 του άρθρου 22 και τη συνολική επαναδιατύπωση (συγχώνευση) της παρ. 2 του άρθρου 20, όπως παρακάτω:‘’αυξάνονται, σταδιακά, από 01-01-2011 τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των στρατιωτικών, γενικά, (νέοι και παλαιοί ασφαλισμένοι), οι οποίοι συμπληρώνουν, από 01-01-2011 και μετά, 24 1/2 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, ως εξής: Για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών, που συμπληρώνουν 24 1/2 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.- το έτος 2011, απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. – το έτος 2012, απαιτούνται 27 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.- το έτος 2013, απαιτούνται 28 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.- το έτος 2014, απαιτούνται 29 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.- το έτος 2015, απαιτούνται 30 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.- το έτος 2016, απαιτούνται 31 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.- το έτος 2017, απαιτούνται 32 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.Για όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2017 (συμπλήρωση 24 1/2 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας), ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης, ως προς τις κατηγορίες προσωπικού των παραγράφων 1 και 2, ρυθμίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου διατάξεις του άρθρου 42 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007) και του άρθρου 1 του ν. 3029/02. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2018 και μετά, η σύνταξή τους υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου αυτού, εξαιρουμένων όσων έχουν καταταγεί από 01-01-93 μέχρι 31-12-95, των οποίων ο πραγματικός συντάξιμος χρόνος προσαυξάνεται κατά 3 έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 59 του π.δ 169/2007, εισφοράς για τη συμπλήρωση 40 ετών υπηρεσίας’’.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών ΥποθέσεωνΕπισημαίνεται ότι, σχετικές με το θέμα παλαιότερες τοποθετήσεις των αρμοδίων, κυβερνητικών και μη παραγόντων, με τους συνήθεις ισχυρισμούς – υποσχέσεις «περί μελλοντικής εξέτασης του θέματος στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού διαλόγου για τη συνολική αναμόρφωση του ασφαλιστικού συμπεριλαμβανομένου αυτού των ΕΔ και ΣΑ» δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση συνεπή πολιτική στάση και δεν συνάδουν με την κοινωνική απαίτηση για ευθυκρισία, ισονομία και δικαιοσύνη.

Σε περίπτωση δε που επαναληφθούν οι αμφιταλαντεύσεις του παρελθόντος, εκτιμάται ότι, τόσο η κυβέρνηση θα εκτεθεί περαιτέρω στη συνείδηση των συναδέλφων, των οικογενειών τους καθώς και ευρύτερα της κοινής γνώμης, όσο και οι λοιπές πολιτικές δυνάμεις που ολιγώρησαν μέχρι σήμερα, πέραν ενός επιδερμικού ενδιαφέροντος που απεδείχθη μεμονωμένα και σποραδικά, μετά από οχλήσεις, τόσο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας, όσο και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών.

Τροπολογία Για Το Συνταξιοδοτικό Στελεχών Ε.Δ. (1990 – 1992)_ΠΟΜΕΝΣ by Panellinia Omospondia Enoseon Stratiotikon on Scribd

LEAVE A REPLY