Δικαιοσύνη, δικαστές, δικαστικοί

Δέκα προσλήψεις θα κάνει το Υπουργείο Άμυνας. Ειδικά οι νέοι δικηγόροι έχουν λόγο να διαβάσουν τις λεπτομέρειες.

O διαγωνισμός αφορά την πλήρωση κενών θέσεων δικαστικών λειτουργών Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων στο βαθμό του Παρέδρου, θα διενεργηθεί στην Αθήνα από 29-5-2018 βάσει αναλυτικού προγράμματος που θα καταρτιστεί και θα γνωστοποιηθεί καταλλήλως από τον Πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, περιλαμβάνει δε γραπτή και προφορική εξέταση στα παρακάτω μαθήματα :

α. Ποινικό Δίκαιο,

β. Ποινική Δικονομία,

γ. Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο (Ουσιαστικό – Δικονομικό) και Κανονισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου (π.δ 21/2002, ΦΕΚ 12/25-1-2002 τ. Α΄),

δ. Αστικό Δίκαιο,

ε. Συνταγματικό Δίκαιο,

στ. Διοικητικό Δίκαιο,

ζ. Ξένες γλώσσες (προαιρετικά σε μία ή περισσότερες από τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική).

Η ανάπτυξη των θεμάτων κατά τη γραπτή εξέταση στα νομικά μαθήματα γίνεται είτε με την υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στον προσήκοντα κανόνα δικαίου, υπό τύπο δικαστικής απόφασης ή βουλεύματος, είτε με τη μορφή έκθεσης, με στυλό διαρκείας κυανού χρώματος. Εφόσον έχουν τεθεί μόνο πρακτικά θέματα, επιτρέπεται η χρήση νομικών κωδίκων χωρίς σχόλια. Η γραπτή εξέταση στην ξένη γλώσσα συνίσταται σε γραφή καθ’ υπαγόρευση κειμένου 20 έως 30 στίχων από νομικό σύγγραμμα της αντίστοιχης γλώσσας και μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται :

α. Δικαστικοί λειτουργοί,

β. Δικηγόροι που έχουν τουλάχιστον ένα χρόνο δικηγορία,

γ. Όσοι έχουν διατελέσει δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί για ένα τουλάχιστον χρόνο,

δ. Πτυχιούχοι νομικού τμήματος ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικών ή πολιτικών επιστημών ή κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος των ιδίων επιστημών που απονέμεται από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής μετά από παρακολούθηση τουλάχιστον ενός έτους μεταπτυχιακών μαθημάτων και εξετάσεις,

ε. Κάτοχοι πτυχίου αμφοτέρων των τμημάτων της Νομικής Σχολής (πολιτικού και νομικού), εφόσον τουλάχιστον το ένα από τα πτυχία αυτά έχουν λάβει με βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς και,

στ. Στρατιωτικοί δικαστικοί γραμματείς και οι κάθε βαθμού δημόσιοι υπάλληλοι, αφού συμπληρώσουν δύο χρόνια υπηρεσίας μετά τη λήψη πτυχίου νομικού τμήματος ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ένα χρόνο εφ’ όσον έχουν τριετή συνολική υπηρεσία δικαστικού γραμματέως ή δημοσίου υπαλλήλου, αντίστοιχα.

Προσόντα . Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επίσης τα παρακάτω προσόντα : α. Να είναι Έλληνες το γένος και να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Έλληνας το γένος που δεν έχει την ελληνική Ιθαγένεια είναι δυνατό να διοριστεί δικαστικός λειτουργός, σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από ειδικούς νόμους. β. Να έχουν συμπληρώσει το 27ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ως ημέρα γέννησης λαμβάνεται εκείνη που αποδεικνύεται από ληξιαρχική πράξη, η οποία έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα ημέρες το πολύ από την ημέρα της γέννησης. Αν δεν έχει συνταχθεί τέτοια ληξιαρχική πράξη, ως ημέρα γέννησης λαμβάνεται η 30η Ιουνίου του έτους γέννησης. Τότε το έτος γέννησης αποδεικνύεται από τα σχετικά μητρώα του οικείου Δήμου. Αν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στα μητρώα, επικρατεί η χρονικά προγενέστερη, ενώ δικαστικές αποφάσεις που βεβαιώνουν την ηλικία ή διορθώνουν τις σχετικές εγγραφές, δεν λαμβάνονται υπόψη.

γ. Να έχουν το ήθος και το χαρακτήρα που αρμόζει σε δικαστικό λειτουργό. Για το ήθος και το χαρακτήρα του υποψηφίου αποφαίνεται, με αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται στο γραμματέα του οικείου δικαστηρίου, δύο τουλάχιστον μήνες πριν από το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 11 : (1) Το δικαστικό συμβούλιο του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας του, που συγκροτείται κατά τις διατάξεις του οργανισμού των δικαστηρίων, εάν είναι δικηγόρος, πτυχιούχος των περιπτώσεων δ’ και ε’ της παραγράφου 4 ή δημόσιος υπάλληλος. Για την εξέταση του ήθους του δημοσίου υπαλλήλου, το δικαστικό συμβούλιο μπορεί να λάβει γνώση των ατομικών εγγράφων του που τηρούνται στην υπηρεσία του. (2) Το δικαστικό συμβούλιο του στρατιωτικού δικαστηρίου στο οποίο υπηρετεί ο στρατιωτικός δικαστικός γραμματέας ή στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται η υπηρεσία εκείνου που δεν υπηρετεί σε αυτό. Σε περίπτωση που η απόφαση δεν είναι θετική ή ομόφωνη, το θέμα του ήθους των συγκεκριμένων υποψηφίων δικαστικών λειτουργών παραπέμπεται από το συμβούλιο υποχρεωτικά στο συμβούλιο εφετών ή στο συμβούλιο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, αντίστοιχα.

Δείτε όλο το έγγραφο:ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

LEAVE A REPLY