ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΕΘΑ

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Λεπτομερή και επίκαιρα στοιχεία για όλα τα οικονομικά μεγέθη του δίνει το ΥΠΕΘΑ στην Βουλή των Ελλήνων.

Όπως αναφέρει σε απάντηση του ο Πάνος Καμμένος :

Σε απάντηση της Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Δημήτριος Καμμένος με θέμα «Σχετικά με τις Ανώνυμες Εταιρείες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου & και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που υπάγονται σε κάθε Υπουργείο» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχήν στο ΓΕΕΘΑ υπάγεται το Πολεμικό Μουσείο (ΠΜ) ως ΝΠΔΔ, ενώ δεν υφίστανται Α.Ε και ΝΠΙΔ που να υπάγονται σε αυτό. Ο σκοπός και αποστολή του ΠΜ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 του ΝΔ 132/69 είναι: «η συγκέντρωσις, διαφύλαξη και κατάλληλος έκθεσις εν αυτώ των πολεμικών κειμηλίων, η τεκμηρίωσις και η μελέτη της πολεμικής ιστορίας, ως και η προβολή των ιερών αγώνων του Ελληνικού Έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων έως σήμερον» Το Πολεμικό Μουσείο, έχει επιπλέον τέσσερα παραρτήματα που απασχολούν το παρακάτω προσωπικό, με απολαβές διατιθέμενες από τα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ). (1) Επτά (7) άτομα διοικητικό συμβούλιο το οποίο δεν λαμβάνει κανένα άλλο είδος αμοιβής ή αποζημίωσης. (2) Σαράντα ένα (41) άτομα στρατιωτικό προσωπικό. (3) Έναν (1) Δόκιμο Έφεδρο Αξιωματικό. (4) Έντεκα άτομα πολιτικό προσωπικό αποσπασθέντα από τα ΓΕ. (5) Στρατεύσιμους αναλόγως την διαθεσιμότητα των ΓΕ. Το Πολεμικό Μουσείο μισθοδοτεί τέσσερις (4) πολιτικούς υπαλλήλους, το συνολικό κόστος μισθοδοσίας των οποίων ανήλθε σε 91.770,36 € για το 2017. Ο προϋπολογισμός (Π/Υ) καταρτίζεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, οι οποίες για το έτος 2018 παρασχέθηκαν με την εγκύκλιο: ΑΠ 2/52435/ΔΠΓΚ/7-7-17 (Εγκύκλιος κατάρτισης Π/Υ 2018). Το ύψος της κρατικής επιχορήγησης για το 2017 ανήλθε σε 334.400,00€.

Οι φορείς που υπάγονται στο ΓΕΝ είναι οι εξής:

(1) Το Μετοχικό Ταµείο Ναυτικού (ΜΤΝ) που αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) µε τους Ειδικούς Λογαριασµούς που υπάγονται σε αυτό, (ΕΛΟΑΝ, ΕΚΟΕΜΝ και ΕΛΠΝ), σύµφωνα µε το ΠΔ 21/31 Οκτ 1932 (ΦΕΚ 387 ‘Α /31-10-1932) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το ΠΔ 31/2007 (ΦΕΚ Α΄29) «Οργανισμός του ΜΤΝ». Κύρια αρµοδιότητα του ΜΤΝ, είναι η υλική ενίσχυση των μετόχων και των μερισματούχων καθώς και των οικογενειών τους. Οι παροχές του Ταµείου προς τους Μετόχους του είναι η χορήγηση μερίσματος και εφάπαξ βοηθημάτων στα µέλη του και στις οικογένειες αυτών. Στο ΜΤΝ υπηρετούν εξήντα (60) άτοµα ως προσωπικό εκ των εν ενεργεία στελεχών του ΠΝ και ΛΣ και επτά (7) άτοµα ως πολιτικό προσωπικό. (2) Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (ΕΑΑΝ), σύµφωνα µε το ΝΔ 1171/1972, αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου µε σκοπό τη σύσφιξη των δεσµών των µελών της και την διατήρηση των σχέσεων μετά των ενεργεία συναδέλφων τους, καθώς και η παρακολούθηση και διεκπεραίωση των γενικών ζητημάτων των µελών αυτής. Το έµισθο προσωπικό της ΕΑΑΝ αποτελείται από τέσσερα (4) στελέχη του ΠΝ και του ΛΣ. Συναφώς σας γνωρίζω ότι δεν χορηγείται τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισµό καθόσον δεν προβλέπεται από τη νοµοθεσία που τα διέπει. Οι πηγές χρηματοδότησης των ανωτέρω ΝΠΔΔ είναι οι εισφορές των µελών τους, η αξιοποίηση της περιουσίας τους και λοιποί πόροι. Επισημαίνεται ότι οι αµοιβές του προσωπικού και του Διοικητικού Συμβουλίου που υπηρετεί είναι αυτές που προβλέπονται από τους Ν.4472/17 (ειδικό μισθολόγιο ΕΔ και ΣΑ) και Ν.4354/2015 αντίστοιχα. Οι προϋπολογισµοί καταρτίζονται σύµφωνα µε τις αρχές που διέπουν την κατάρτιση των Π/Υ των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το Ν.4354/2015, την κείμενη νοµοθεσία που διέπει όλα τα ΝΠΔΔ, αλλά και τις εκάστοτε οδηγίες του ΓΛΚ και τους στόχους που τίθενται από το Υπουργείο Οικονομικών και όλα τα στοιχεία καθώς και οι προϋπολογισμοί και ισολογισμοί τους δημοσιεύονται στο πρόγραμμα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Σε ό,τι αφορά στα εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) του ΥΠΕΘΑ μέσω του ΓΕΑ είναι το ΜΤΑ, ΕΛΟΑΑ, ΤΑΑ και ΕΑΑΑ. Ο σκοπός λειτουργίας τους καθορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τον κάθε Φορέα, όπως αναλυτικά παρατίθεται στα:  A.N. 1988/39 (ΦΕΚ Α΄414) «Περί Μετοχικού Ταμείου Β. Αεροπορίας» Υπ΄αριθμ.9501.1/ΑΔ.933243/10-10-2001 (ΦΕΚ Β΄1417) «Διοίκηση Οργάνωση

Λειτουργία ΕΚΟΕΜΑ»  ΝΔ 398/74 (ΦΕΚ Α΄116) ΕΔ Οργάνωση ΤΑΣ-ΤΑΝ-ΤΑΣΑ  Ν. 3648/08 (άρθρο 28) «Λειτουργία ΕΛΟΑΑ»  ΝΔ 3960/1959 «Ίδρυση Ταμείου Αεροπορικής Αμύνης»  ΒΔ 258/60 (ΦΕΚ Α΄56) «Περί Διοικήσεως και Οργάνωσης του ΤΑΑ» ΝΔ 1171/72 (ΦΕΚ Α΄82) «Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών Ε.Δ.»

Το Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό που υπηρετεί στα ανωτέρω ΝΠΔΔ κατανέμεται ως εξής: (1) ΜΤΑ : Είκοσι τρία (23) άτομα Στρατιωτικό Προσωπικό και δέκα έξι (16) άτομα Πολιτικό Προσωπικό. (2) ΕΛΟΑΑ: Επτά (7) άτομα Στρατιωτικό Προσωπικό. (3) ΤΑΑ : Πέντε (5) άτομα Στρατιωτικό Προσωπικό. (4) ΕΑΑΑ : Οχτώ (8) άτομα Στρατιωτικό Προσωπικό. Η δαπάνη μισθοδοσίας των Μονίμων Υπαλλήλων του ΜΤΑ ανήλθε στο ποσό των 440.850,00 € για το έτος 2017. Επιπρόσθετα, αναφορικά με τις αποζημιώσεις των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων σημειώνουμε ότι η ετήσια επιβάρυνση είναι 9.300,00€ για το MTA και 11.400,00€ για την ΕΑΑΑ. Για τα λοιπά ΝΠΔΔ δεν υφίσταται ανάλογη επιβάρυνση για το έτος 2017. Για το έτος 2018 η κατάρτιση Π/Υ των ΝΠΔΔ έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες του Αρ.Πρ. 2/52435/7-7-2017/ΥΠ.ΟΙΚ (ΑΔΑ: 97ΘΣΗ-ΕΟΨ). Σημειώνεται ότι τα ΝΠΔΔ της Π.Α. δεν έχουν λάβει τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση από το κράτος και τα έσοδά τους προκύπτουν από τις εισφορές των μετόχων – μερισματούχων και τους θεσμοθετημένους πόρους τους. Αναφορικά με τα στοιχεία λειτουργίας των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ μέσω του ΓΕΣ, λόγω του όγκου των στοιχείων σας καταθέτω τα αδιαβάθμητα Παραρτήματα «Α» έως «Γ» του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Επίσης, και τα συγκεκριμένα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ καταρτίζουν τους προϋπολογισμούς τους εφαρμόζοντας τις διατάξεις των κλαδικών λογιστικών σχεδίων 205/1998 (Α’ 163) και 146/2003 (Α’ 122), το ν. 4270/2014 (Α’ 143), τις οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και τις ειδικότερες οδηγίες του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ. Δεν επιχορηγούνται τακτικά από το Κράτος, εκτός του ΝΙΜΤΣ, το οποίο λαμβάνει ετήσια επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας για τις τακτικές αποδοχές των ιατρών ΕΣΥ (μονίμων και ειδικευόμενων).

Όσον αφορά στις ανώνυμες εταιρείες που εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ, αυτές είναι όσες
υπάγονται στον Ν.3429/2005 (Α’314, άρθρα 14Α, 14Β, 14Γ), ήτοι τα «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ (ΕΑΣ ΑΒΕΕ)», τα «Ελληνικά Συστήματα Παραγωγής Πολιτικών Προϊόντων ΑΒΕΕ (ΕΣΠΠΠ ΑΒΕΕ)», η «Ηλεκτρομηχανική Κύμης ΕΠΕ (ΗΜΚ ΕΠΕ)» και η «Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου MAE (ΜΒΗ MAE)». Σχετικά με τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ», το σύνολο των εργαζομένων ανέρχεται στα πεντακόσια (500) άτομα ενώ το μηνιαίο κόστος μισθοδοσίας υπολογίζεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (1.054.000) ευρώ. Το μηνιαίο κόστος αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχεται στο ποσό των εφτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι οκτώ (7.928,00) ευρώ. Με βάση τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους τα ΕΑΣ ΑΒΕΕ, συντάσσουν τα απαραίτητα προγράμματα (συμβατικών και προβλεπόμενων πωλήσεων, παραγωγής, προμηθειών, διοικητικών και λοιπών γενικών εξόδων) και τα εντάσσουν στο προϋπολογισμό τους.

Ο συνταχθείς προϋπολογισμός ελέγχεται αν ακολουθεί τις γενικές οδηγίες που αποστέλλονται από τα συναρμόδια Υπουργεία και υποβάλλεται για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Αφού εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποβάλλεται αρμοδίως στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η εταιρεία έλαβε χρηματοδότηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα έτη 2014 και 2016. Έκτοτε δεν έχει λάβει άλλη χρηματοδότηση. Ειδικότερα, το ύψος της επιχορήγησης για το έτος 2014 ανήλθε στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ και έξι εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (6.600.000) ευρώ για οικιοθελείς αποχωρήσεις. Για δε το έτος 2016 το ύψος της χρηματοδότησης ανήλθε στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων οκτώ χιλιάδων σαράντα (5.008.040) ευρώ για κάλυψη μισθοδοσιών. Το μηναίο κόστος αμοιβών Μελών Διοικητικών Συμβουλίων Εταιρειών συνδεδεμένων με τα ΕΑΣ ΑΒΕΕ ανέρχεται ανά εταιρεία : Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. στο ποσό των: 2.165,48 ευρώ. Β. LT-P στο ποσό των : 703,64 ευρώ. Ως προς τις τρεις λοιπές εταιρείες (ΕΣΠΠΠ-ΗΜΚ-ΜΒΗ), σας ενημερώνω ότι κύριος σκοπός τους είναι η παραγωγή μη αμυντικού υλικού, σε αντίθεση με την ΕΑΣ ΑΒΕΕ όπου η αποστολή της είναι η παραγωγή αμιγώς αμυντικού υλικού. Επίσης, οι τρεις αυτές εταιρείες βρίσκονται υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης από τον Οκτώβριο 2017, τον Ιανουάριο 2017 και το Δεκέμβριο 2016 αντίστοιχα, σύμφωνα με τις Αρ. αποφ. 3773/2017/Τριμελές Εφετείο Αθηνών, Αρ. αποφ. 1/2017/Τριμελές Εφετείο Εύβοιας και Αρ. αποφ. 147/2016/Τριμελές Εφετείο Ιωαννίνων. Ειδικότερα, η ΕΣΠΠΠ ΑΒΕΕ από την ημερομηνία της διάσπασης (2014) και μέχρι σήμερα δεν τέθηκε ποτέ σε λειτουργία, και γι’ αυτό δε διαθέτει προσωπικό. Πιο συγκεκριμένα, ως προς τα θέματα μισθοδοσίας και με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία για το οικονομικό έτος 2018 συμφώνως με τον Αρ. πρωτ. 146/18-10-2017/ΗΜΚ ΕΠΕ και την Επιστολή από 13-12-2017/ΜΒΗ MAE, η ΗΜΚ ΕΠΕ απασχολεί 48 άτομα (με μισθοδοσία 928.000 €) και η ΜΒΗ MAE 52 άτομα (με μισθοδοσία 1.110.000 €), τα οποία όμως εντός του 2018 δύνανται να μεταταχθούν σε άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το ν.4440/2016 και λόγω της ειδικής εκκαθάρισης, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιπρόσθετα, γνωρίζεται ότι με την έναρξη της εκκαθάρισης δεν υφίσταται διοικητικό συμβούλιο σε καμία από τις εν λόγω εταιρείες και οι αρμοδιότητες αυτού έχουν μεταβιβαστεί στον ειδικό εκκαθαριστή, ο οποίος σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14Α του Ν.3429/2005 (Α’314, άρθρα 14Α, 14Β, 14Γ) «διοικεί, διαχειρίζεται και εκπροσωπεί την επιχείρηση». Παράλληλα, σας ενημερώνω ότι η διαδικασία κατάρτισης των Π/Υ των εταιρειών αυτών εμπίπτει στα διαλαμβανόμενα του Ν.4270/2014 ( ΑΊ43, άρθρα 54, 63, 64Α, 147) και η έγκριση αυτών εκτελείται είτε με έκδοση Υπουργικής Απόφασης του κ. ΑΝΥΕΘΑ για Π/Υ κάτω των 10 εκατ. € είτε με έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης του κ. ΑΝΥΕΘΑ και του Υπουργού Οικονομικών για Π/Υ άνω των 10 εκατ. €. Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 14Γ του (α) ομοίου το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να καλύπτει με το ποσό της επιχορήγησης μόνο τις δεδουλευμένες αποδοχές των εργαζομένων της εταιρείας, που υπάγονται στον ίδιο νόμο, που είναι ή πρόκειται να τεθεί σε εκκαθάριση. Το ποσό της επιχορήγησης αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο από το προϊόν της ειδικής εκκαθάρισης κατά απόλυτη προτεραιότητα έναντι κάθε γενικού ή ειδικού προνομίου. Επομένως, το εκτιμώμενο ποσό επιχορήγησης για το έτος 2018 ανέρχεται κατά μέγιστο στα 2.028.000 € (1.110.000€ +928.000 €).

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

LEAVE A REPLY