Λεφτά, χρήματα, ειδικά μισθολόγια

Είναι αυτό που λέμε «ο λόγος τους συμβόλαιο». Παρά τις υποσχέσεις πως θα σταματήσουν οι άσχετες τροπολογίες να μπαίνουν σε ν/σ η «βροχή» συνεχίζεται.

Αυτές τις ημέρες στην επιτροπή Εθνικής ‘Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων έχει εισαχθεί το σχέδιο νόμου για το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών.

Σε αυτό το νομοσχέδιο ως τα τώρα «έβρεξε» τις ακόλουθες τροπολογίες:

Προσθήκη άρθρου 3Α στον ν. 2725/1999 (Α’ 121) – δικαστικός διορισμός μελών προσωρινής διοίκησης ΑΑΕ ή ΤΑΑ ή σωματείου.

Διεύρυνση περιεχομένου της παρεχόμενης με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3699/2008, εξουσιοδότησης για τον καθορισμό με υπουργική απόφαση ειδικότερων καθηκόντων κι υποχρεώσεων προσωπικού Ειδικής Αγωγής που αφορούν ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ.

α.Σύσταση προσωποπαγών θέσεων στο Ν.Π.Δ.Δ. “Μουσείο Ακρόπολης” για μεταφορά προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. από το Ν.Π.Ι.Δ. “Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης” και β. Νομοτεχνική διόρθωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 4481/2017 αναφορικά με καταργούμενες – τροποποιούμενες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.

Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: – Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης ΤΕΙ και υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Τροποποίηση διατάξεων για τα Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Οι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες εκδόθηκαν ή πρόκειται να εκδοθούν στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που συνήφθησαν, κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα (από 7-4-2014 / έναρξη ισχύος των διατάξεων της υποπαρ. Γ.1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 και μέχρι τις 15-2-2017/ έκδοση της σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου), χωρίς να έχει διενεργηθεί, πριν από τη σύναψή τους, έλεγχος νομιμότητας από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παράγουν όλες τις έννομες συνέπειες τους, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. για την άμεση κάλυψη αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.

Τροποποίηση – συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 3566/2007, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Φυσικά υπάρχει και από το ΥΠΕΘΑ τροπολογία.

H 1363/22 28.11.2017 με τίτλο: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η τροπολογία ανοίγει τον δρόμο για να επαναϋπολογιστούν οι εισφορές, αναδρομικά από 1/1/2017 και αν αυτές που έχουν καταβληθεί είναι μικρότερες από τις νέες που θα υπολογιστούν να κρατηθούν από τις μισθοδοσίες των Στελεχών.

Επίσης αν και είναι,( όπως και ήταν και κατά το παρελθόν ), εξωφρενικά μικρό το ποσό και πέρα από κάθε έννοια δικαιοσύνης καθορίζεται στα μόλις1.000 και 2.000 ευρώ αντίστοιχα το βοήθημα σε ανήλικο τέκνο Στρατιωτικού που αποβιώνει ή εξαφανίζεται σε καιρο ειρήνης και που αποβιώνει, φονεύεται ή εξαφανίζεται σε διατεταγμένη πτήση, κατάδυση ή πτώση με αλεξίπτωτο.

Δείτε όλο το έγγραφο: ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ

 

LEAVE A REPLY